BIP
Grafika BIP

Archiwum 2021

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy przez Stanowisko ds. Kontroli GUP w 2021 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Komórka kontrolowana

Termin

Ustalenia

1.

Prawidłowość i terminowość wydawanych zaświadczeń
w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy
o opłacie skarbowej.
Dział Rejestracji, Świadczeń i Archiwizacji 07.06.2021 r.- 30.09.2021 r. Stwierdzone uchybienia szczegółowo opisano w protokole DW.092.1.2021.MS. Wnioski omówiono i przeanalizowano. Raport o sposobie wykorzystania zaakceptowanych wniosków złożono zgodnie z procedurami.

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy w 2021 r.
Lp Nazwa organu Termin kontroli Zakres kontroli Wydane zalecenia pokontrolne Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 08.02. 2021 r. - 08.03.2021 r. „Wykonanie budżetu Państwa w 2020 r.-wykorzystanie dotacji celowej z Funduszu Pracy” Na podstawie art.53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wydano wniosek: podjęcie działań w celu zapewnienia terminowych wypłat pożyczek organizacji pozarządowej oraz rat dofinansowania Pismo z dn. 12.04.2021 r. nr DW.900.1.2021.MS - informacja o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego
2. Pomorski Urząd Wojewódzki Prowadzona w dniach: 29.06.2021 r., 09.07.2021 r., 12.07.2021 r., 13.07.2021 r. „Poprawność realizacji i finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy” Nie wydano Nie dotyczy
3.  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 21.10.2021 r. - 22.11.2021 r. kontrola projektu nr RPPM.05.02.01-22-0001/20pn. „Zintegrowana Inwestycja w Talenty (III)” Przygotowanie zapytania ofertowego zgodnie z pkt 11) lit. a) Rozdz.6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z 21 grudnia 2020 r. Pismo z dn. 02.12.2021 nr RR.901.2.2020.AS informacja o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych.
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Gdański Urząd Pracy w 2021 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Termin

Ustalenia

1.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.01.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

2.

Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 26.01.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
3. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 28.01.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
4. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.01.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
5. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.01.2021 r. - 29.01.2021 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 09.02.2021 r.
6. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.01.2021 r.- 29.01.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
7. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.01.2021r. - 01.02.2021 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 09.02.2021 r.
8. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 03.02.2021 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 03.02.2021 r.
9. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 03.02.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
10. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 03.02.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
11. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 02.02.2021 r. - 05.02.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
12. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 02.02.2021 r. - 08.02.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
13. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 02.02.2021 r. - 09.02.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
14. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 09.02.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
15. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.02.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
16. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.02.2021 r. - 12.02.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
17. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.02.2021 r. - 19.02.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
18. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 16.02.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
19. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.02.202 r. - 15.02.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
20. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 11.02.2021 r. - 19.02.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
21. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.03.2021 r. - 08.03.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
22. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.03.2021 r. - 09.03.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
23. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.03.2021 r. - 11.03.2021 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 15.03.2021 r.
24. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 11.03.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
25. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.03.2021 r. - 18.03.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
26. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.03.2021 r. - 18.03.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
27. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.03.2021 r. - 18.03.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
28. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 19.03.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
29. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 19.03.2021 r. - 26.03.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
30. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 19.03.2021 r. - 26.03.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
31. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 25.03.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
32. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 25.03.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
33. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25.03.2021 r. - 01.04.2021 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 06.05.2021 r.
34. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25.03.2021 r. - 01.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
35. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25.03.2021 r. - 09.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
36. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 01.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
37. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 02.04.2021 r. - 09.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
38. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 02.04.2021 r. - 09.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
39. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 02.04.2021 r. - 09.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
40. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.04.2021 r. - 13.04.2021 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 14.04.2021 r.
41. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.04.2021 r. - 15.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
42. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 15.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
43. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 15.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
44. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 08.04.2021 r. - 20.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
45. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 08.04.2021 r. - 20.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
46. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
47. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
48. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
49. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.04.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
50. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
51. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
52. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 07.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
53. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 10.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
54. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
55. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
56. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 13.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
57. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.05.2021 r. - 13.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
58. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.05.2021 r. - 14.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
59. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
60. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
61. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
62. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 17.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
63. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 17.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
64. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 18.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
65. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 18.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
66. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17.05.2021 r. - 21.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
67. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17.05.2021 r. - 24.05.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
68. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.05.2021 r. - 02.06.2021 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn.10,17.06.2021 r.
69. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.06.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
70. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.06.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
71. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.06.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
72. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.06.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
73. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.06.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
74. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.06.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
75. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 15.06.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
76. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.06.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
77. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.06.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
78. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.06.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
79. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.06.2021 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 29.06.2021 r.
80. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.06.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
81. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.06.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
82. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.07.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
83. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 30.06.2021 r. - 05.07.2021 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 06.07.2021 r.
84. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.07.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
85. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 30.06.2021 r. - 07.07.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
86. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.07.2021 r. - 13.07.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
87. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 05.07.2021 r. - 15.07.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
88. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 30.06.2021 r. - 20.07.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
89. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 30.06.2021 r. - 21.07.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
90. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.07.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
91. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.08.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
92. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.08.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
93. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.08.2021 r. - 20.08.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
94. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 13.08.2021 r. - 19.08.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
95. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.08.2021 r. - 27.08.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
96. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 26.08.2021 r. - 31.08.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
97. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 25.08.2021 r. - 31.08.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
98. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.09.2021 r. - 09.09.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
99. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.09.2021 r. - 14.09.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
100. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 06.09.2021 r. - 09.09.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
101. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 08.09.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
102. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 10.09.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
103. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 09.09.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
104. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 14.09.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
105. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 09.09.2021 r. - 17.09.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
106. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.09.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
107. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 23.09.2021 r. - 04.10.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
108. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.10.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
109. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 20.10.2021 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 21.10.2021 r.
110. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 21.10.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
111. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 21.10.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
112. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 22.10.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
113. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 27.10.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
114. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 27.10.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
115. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.10.2021 r. - 28.10.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
116. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.10.2021 r. - 28.10.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
117. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.10.2021 r. - 29.10.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
118. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.10.2021 r. - 29.10.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
119. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.10.2021 r. - 02.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
120. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 03.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
121. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 10.11.2021 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 10.11.2021 r.
122. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 03.11.2021 r. - 09.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
123. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 15.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
124. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.11.2021 r. - 16.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
125. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.11.2021 r. - 16.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
126. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.11.2021 r. - 19.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
127. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 19.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
128. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 22.11.2021 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 28.12.2021 r
129. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 22.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
130. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.11.2021 r. - 22.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
131. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.11.2021 r. - 23.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
132. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.11.2021 r. - 23.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
133. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.11.2021 r. - 25.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
134. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 26.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
135. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 19.11.2021 r. - 26.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
136. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 19.11.2021 r. - 26.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
137. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.11.2021 r. - 29.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
138. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 29.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
139. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 29.11.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
140. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 26.11.2021 r. - 02.12.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
141. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 26.11.2021 r. - 03.12.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
142. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.12.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
143. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 06.12.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
144. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 07.12.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
145. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.12.2021 r. - 07.12.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
146. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.12.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
147. Realizacja umów o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 21.12.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
148. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.12.2021 r. - 23.12.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
149. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.12.2021 r. - 23.12.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
150. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.12.2021 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-01-18 08:54
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-01-18 10:25
Wytworzenie publikacji
Łukasz Iwaszkiewicz 2023-01-18 10:25
Zatwierdzenie
Łukasz Iwaszkiewicz 2023-01-18 10:25
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry