BIP
Grafika BIP

Archiwum 2017

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy przez Stanowisko ds. Kontroli GUP w 2017 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Komórka kontrolowana

Termin

Ustalenia

1.

Prawidłowość wydanych decyzji o utracie statusu bezrobotnego oraz utracie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, w tym wysłanych do klienta droga elektroniczną.

Dział Rejestracji, Świadczeń i Archiwizacji 02.03.2017 r. -
31.03.2017 r.

Wyniki kontroli opisano w protokole SK.092.1.2017.TD i omówiono na naradzie pokontrolnej w dniu 26.05.2017 r. Wnioski zostały zaakceptowane i przyjęte do realizacji.

2.

Prawidłowość wydatkowania środków KFS w 2016 r.

Dział Programów i Obsługi Pracodawców 08.06.2017 r. do 31.07.2017 r.  
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy w 2017 r.
Lp Nazwa organu Termin kontroli Zakres kontroli Wydane zalecenia pokontrolne Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
1.

Wojewoda Pomorski
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

20-22.02.2017 r. Realizacja i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych w 2016 r. Zaleceń nie wydano Nie dotyczy
2.

Wojewózki Urząd Pracy w Gdańsku

24.08.2017 r. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie M. Gdańsk i gdańskim (III) W zakresie przeprowadzonej kontroli Projektu – wizyty monitoringowej, nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Nie dotyczy
3.

Komisja Europejska

22.09.2017 r. Projekt nr POWER.01.01.01-22-0017/15 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie M. Gdańsk i gdańskim (I)” realizowany w ramach POWER, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Wsparcie udzielane z EFS. Kontrola na miejscu w związku z audytem w Ministerstwie Finansów. Brak informacji pokontrolnej. Nie dotyczy
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Stanowisko ds. Kontroli GUP w 2017 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Termin

Ustalenia

1

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

12.01.2017 r.

Brak kontaktu. Wniosek o rozwiązanie umowy.

2

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

27.01.2017 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

3

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

30.01.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

4

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

30.01.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

5

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

31.01.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

6

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

03.02.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

7

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.02.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

8

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.02.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

9

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.02.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

10

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 08.02.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

11

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.02.2017 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

12

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.02.2017 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

13

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.02.2017 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

14

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.02.2017 r. Stwierdzone uchybienia wyjaśniono w dniu 18.04.2017 r.

15

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.02.2017r. Stwierdzone uchybienia wyjaśniono 02.03.2017 r.

16

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 22.02.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

17

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 27.02.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

18

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 03.03.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

19

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 03.03.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

20

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.03.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

21

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.03.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

22

Realizacja umowy w sprawie zorganizowania stażu dla bezrobotnego (dla PUP w Sztumie) 14.03.2017r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

23

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.03.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

24

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.03.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 17.03.2017 r.

25

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 17.03.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 08.05.2017 r.

26

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 21.03.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

27

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 28.03.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

28

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.03.2017 r. Termin wykonania zaleceń ustalono do 20.05.2017 r.

29

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 31.03.2017 r. Zalecenia w trakcie realizacji.

30

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 31.03.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

31

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 03.04.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

32

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.04.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

33

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.04.2017 R. Stwierdzone uchybienia usunięto do 11.04.2017 r.

34

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.04.2017 r. Termin wykonania zaleceń ustalono 31.07.2017 r.

35

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.04.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 13.04.2017 r.

36

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.04.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 29.06.2017 r.

37

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.04.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 05.07.2017 r.

38

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.04.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 29.06.2017 r.

39

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.04.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 29.06.2017 r.

40

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.04.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do31.05.2017 r.

41

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 13.06.2017 r.

42

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 11.05.2017 r.

43

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w uzgodnionym terminie.

44

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 26.07.2017 r.

45

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 17.05.2017 r.

46

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 15.05.2017 r.

47

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 31.07.2017 r.

48

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 29.06.2017 r.

49

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 17.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.06.2017 r.

50

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 17.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 01.06.2017 r.

51

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 26.05.2017 r.

52

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.05.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

53

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.05.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

54

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 19.05.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

55

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.06.2017 r.

56

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.05.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

57

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 06.06.2017 r.

58

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 24.05.2017 r.

59

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 24.05.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

60

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 24.05.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

61

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 28.06.2017 r.

62

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 24.05.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

63

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.05.2017 r. Termin usunięcia uchybień wyznaczono na 31.07.2017 r.

64

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 26.05.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

65

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 26.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 06.06.2017 r.

66

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 26.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 06.06.2017 r.

67

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 29.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 31.05.2017 r.

68

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.05.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

69

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 30.05.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 19.07.2017 r.

70

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.06.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 06.06.2017 r.

71

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.06.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

72

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.06.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

73

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.06.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.06.2017 r.

74

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 19.06.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

75

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.06.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

76

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.06.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

77

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.06.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

78

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.06.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

79

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.06.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

80

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.06.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 26.06.2017 r.

81

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 26.06.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

82

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 27.06.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

83

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.06.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 28.06.2017 r.

84

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.06.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

85

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.07.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

86

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.06.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 26.07.2017 r.

87.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.07.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

88.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 03.07.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 04.07.2017 r.

89.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.07.2017 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

90.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.07.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

91.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.07.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

92.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.07.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 17.07.2017 r.

93.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.07.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

94.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 19.07.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 21.07.2017 r.

95.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 26.07.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 01.08.2017 r.

96.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.07.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 01.08.2017 r.

97.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 31.07.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

98.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

99.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 03.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

100.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.08.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 14.08.2017 r.

101.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

102.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

103.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.08.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 17.08.2017 r.

104.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 17.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

105.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

106.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

107.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

108.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

109.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

110.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

111.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

112.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

113.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 29.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

114.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

115.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 31.08.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

116.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.09.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

117.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.09.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

118.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.09.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

119.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.09.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

120.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.09.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

121.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 15.09.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

122.

Wizytacja zajęć szkoleniowych 19.09.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

123.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.09.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

124.

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 21.09.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 25.09.2017 r.

125.

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22.09.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
126. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.09.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
127. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.09.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
128. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 02.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
129. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
130. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
131. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
132. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
133. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.10.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 16.10.2017 r.
134. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
135 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
136. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
137. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
138. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
139. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 26.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
140. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 26.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
141. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 26.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
142. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
143. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
144. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.10.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
145. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.11.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 06.11.2017 r.
146. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 03.11.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 06.11.2017 r.
147. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
148. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
149. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
150. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
151. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
152. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
153. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
154. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
155. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
156. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.11.2017 r. Wniosek o rozwiązanie umowy
157. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
158. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
159. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
160. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
161. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
162. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
163. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
164. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
165. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 17.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
166. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 17.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
167. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.11.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 22.11.2017 r.
168. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
169. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
170. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
171. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
172. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
173. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
174. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
175. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
176. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
177. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
178. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
179. Wizytacja szkolenia 30.11.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
180. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
181. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
182. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
183. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
184. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
185. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
186. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
187. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
188. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
189. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
190. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 15.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
191. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
192. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
193. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
194. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
195. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
196. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
197. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
198. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
199. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
200. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
201. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
202. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
203. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
204. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22.12.2017 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
205. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.12.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 10.01.2018 r.
206. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.12.2017 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 09.01.2018 r.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-16 12:06
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 11:59
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 11:59
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry