BIP
Grafika BIP

Dane podstawowe

Gdański Urząd Pracy

Wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska. Gdański Urząd Pracy nie posiada osobowości prawnej. Realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy wyszczególnione w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Należą do nich w szczególności:

  • Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników;
  • Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości przyznawanie i wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
  • Inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poprzez refundowanie pracodawcy kosztów ich wyposażenia lub doposażenia oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek np. przyznawanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej;
  • Inicjowanie, organizowanie, wdrażanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
  • Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
  • Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących rynku pracy w powiecie.
  • Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
  • Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi UE zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności świadczenie usług EURES;.
  • Współdziałanie z powiatową radą rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
  • Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy;

Urząd obsługuje mieszkańców Gdańska, Pruszcza Gdańskiego oraz gmin: Pruszcz Gdański, Kolbudy, Pszczółki, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Przywidz, Trąbki Wielkie, Kolbudy.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-16 08:01
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 08:00
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 08:00
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry