BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych klientów Gdańskiego Urzędu Pracy (osób bezrobotnych, osób poszukujących pracy, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Informujemy na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO):

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gdański Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.
 2. W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy należy wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@gup.gdansk.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.. Należą do nich: rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy; pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe; przyznawanie i wypłata zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, opracowywanie analiz i sprawozdań statystycznych dotyczących lokalnego rynku pracy, sporządzanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, opinie na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia, organizacja i finansowanie usług rynku pracy:
  • organizacja staży, w tym bon stażowy,
  • organizacja szkoleń, w tym bon szkoleniowy,
  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne,
  • prace społecznie użyteczne,
  • dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 i 60 roku życia,
  • przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • finansowanie kosztów uzyskania licencji, dyplomów, egzaminów,
  • finansowanie studiów podyplomowych,
  • zwrot kosztów dojazdu i opieki,
  • pożyczki szkoleniowe,
  • refundacje wyposażenia stanowisk pracy,
  • refundacje w ramach bonu zatrudnieniowego,
  • bon na zasiedlenie,
  • refundacje w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz wyposażenia stanowiska pracy w ramach grantu na telepracę oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie,
  • nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych do 30 roku życia.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, pracodawcy, jednostki szkoleniowe, organizatorzy staży, operatorzy pocztowi, dostawcy usług IT, podmioty przechowujące archiwa zakładowe.
 5. Dane osób bezrobotnych i poszukujących pracy będą przetwarzane od dnia rejestracji i w jej trakcie oraz przez 50 lat przechowywania ich w składnicy akt licząc od roku następnego od daty utraty statusu osoby bezrobotnej. Dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
 6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Gdański Urząd Pracy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Z tym, że w zależności od podstawy przetwarzania danych część z tych praw może zostać ograniczona odrębnymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. i przepisami wykonawczymi. W razie nie podania danych osobowych administrator nie będzie mógł spełnić obowiązku ustawowego wobec Pana/Pani.
 9. Dane osobowe osób bezrobotnych nie są profilowane.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-21 12:52
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Gudyka Zbigniew 2020-09-21 12:49
Zatwierdzenie
Gudyka Zbigniew 2020-09-21 12:49
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
36
do góry