BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gdański Urząd Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gdański Urząd Pracy .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wybrane pliki, są określone w tytule mianem plików niedostępnych cyfrowo. Ze względu na fakt, iż pliki te były wytwarzane już dawno - nie są aktualnie dostosowywane. Dokładamy wszelkich starań aby pliki publikowane w przyszłości, były całkowicie zgodne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-21
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Uruchomienie wersji kontrastowej (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Łukasz Iwaszkiewicz, lukasz.iwaszkiewicz@gup.gdansk.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 743-13-52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-11

Dostępność architektoniczna

Gdański Urząd Pracy, ul. Lastadia 41, 80-880

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek, w którym znajduje się siedziba Gdańskiego Urzędu Pracy jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Z boku budynku od strony ul. Lastadia (naprzeciwko parkingu) jest wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyposażone w windę dla wózków.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w windę, którą można dotrzeć do wszystkich pięter na których odbywa się obsługa klienta.
Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
Na każdym piętrze są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Z boku budynku od strony ul. Lastadia (naprzeciwko parkingu) jest wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyposażone w windę dla wózków. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Parking zlokalizowany przy siedzibie Gdańskiego Urzędu Pracy  posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Gdański Urząd Pracy zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy, Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six - parter, Aleja Grunwaldzka 472d

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek, w którym znajduje się siedziba Centrum Rozwoju Talentów jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do Centrum Rozwoju Talentów jest na parterze, bezpośrednio od strony patio i na tym samym poziomie co poziom parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W przestrzeni Centrum Rozwoju Talentów dostępne są korytarze, znajdują się na parterze i dostępne są dla każdego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Centrum nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp. Wszystkie pomieszczenia usytułowane są na parterze i nie maja barier architektonicznych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsca takie znajdują się na terenie parkingów Olivia Business Centre i są specjalnie oznakowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do Centrum i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Centrum Rozwoju Talentów jest jednostką organizacyjną Gdańskiego Urzędu Pracy, który zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Gdański Urząd Pracy informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 , poz. 721 i Nr 171 , poz. 1016).
Gdański Urząd Pracy informuje, że klienci, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zgłaszający chęć skorzystania z usług Gdańskiego Urzędu Pracy powinni:
zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze wcześniej, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Działu Organizacji i Informayki Gdańskiego Urzędu Pracy ul. Lastadia 41, bądź telefonicznie pod nr: 58 743-13-61, faxem 58 743-13-01 lub elektronicznie na adres: .
wskazać metody komunikowania się tj.:

  • polski język migowy (PJM),
  • system językowo-migowy (SJM),
  • sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Centrum Pracy Seniorek i Seniorów Gdańskiego Urzędu Pracy, al. Grunwaldzka 30/32, 80-229 Gdańsk

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Na chwilę obecną nie ma możliwości wejścia do budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo. W przyszłym roku planujemy budowę pochylni dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. W przypadku potrzeby obsługi takich osób pracownicy wychodzą na zewnątrz w celu udzielenia pomocy tym osobom.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Biuro mieści się na parterze, do którego prowadzą dwa stopnie.
Budynek nie jest wyposażony w windę.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Ogólnodostępne miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są zlokalizowane w odległości ok. 100m.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć

Centrum Pracy Seniorek i Seniorów zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-10-23 14:08
Wytworzenie publikacji
Łukasz Iwaszkiewicz 2020-10-23 14:08
Zatwierdzenie
Łukasz Iwaszkiewicz 2020-10-23 14:08
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry