BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/GUP/Skargi, wnioski, petycje

Skargi, wnioski, petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Tryb:

  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
  • Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.
  • Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w urzędzie - zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora GUP nr 17/24 z 08.03.2024 r.  w sprawie ustalenia zasad przyjmowania i rozpatrywania skargi i wniosków w Gdańskiego Urzędu Pracy - należy do Samodzielnego stanowiska ds. kontroli.
  • Dyrektor GUP i jego Zastępcy przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 10:00 - 13:00
  • Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.
  • Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowuje Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-16 08:54
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-03-11 14:19
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-03-11 14:19
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-03-11 14:19
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry