BIP
Grafika BIP

Archiwum 2018

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy przez Stanowisko ds. Kontroli GUP w 2018 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Komórka kontrolowana

Termin

Ustalenia

1.

Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi w GUP. Dział Organizacji i Informatyki 20.04.2018 r. do 30.05.2018 r. Wyniki kontroli zawiera protokół DW.092.2.2018.TD przedstawiony w dniu 08.06.2018 r. Dyrektorowi. Raport o wykorzystaniu zaakceptowanych wniosków i pozostałych uwag złożono Dyrektorowi GUP pismem z dnia 21.06.2018 r.

2.

Przestrzeganie warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy w części dotyczącej organizacji szkoleń. Dział Programów Rynku Pracy 13.06.2018 r. do 25.07.2018 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wyniki zawiera protokół DW.092.1.2018.TD przedłożony Dyrektorowi 30.07.2018 r. Komórka kontrolowana przedstawiła raport w zakresie wykorzystania sformułowanych wniosków pismem zaakceptowanym przez Dyrektora 13.08.2018 r.

3.

Sprawdzenie czy składniki majątkowe powierzone użytkownikom bezpośrednim są wykorzystywane do osobistego użytku zgodnie z „kartą indywidualnego wyposażenia”. Wszystkie komórki organizacyjne 20.08.2018 r. do 22.08.2018 r. Protokół DW.02.3.2018.TD omówiono w dniu 24.08.2018 r. Raporty o sposobie wykorzystania zaakceptowanych wniosków złożono zgodnie z procedurami.
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy w 2018 r.
Lp Nazwa organu Termin kontroli Zakres kontroli Wydane zalecenia pokontrolne Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
1.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

13-15.02.2018 r. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie m. Gdańsk i gdańskim (III) Nr projektu RPPM.05.01.01-22-0001/17

1. Stosowanie się do zapisów podrozdziału 6.5.2 pkt.5 i 7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przy realizacji zamówień z zastosowaniem zasady konkurencyjności.
2. Wzmożenie weryfikacji danych, zamieszczanych w Zestawieniu dokumentów we wniosku o płatność.

Pismem znak RF.8716.4/5.1.1/0001/1.7/LK/18 z dnia 19.03.2018 r. Zalecenia Pokontrolne uznano za wdrożone w całości.
2.

PFRON Zarząd

04.06.2018 r. – 08.06.2018 r. Badanie stanu faktycznego i prawnego wykorzystania w 2016 r. środków PFRON przekazanych według algorytmu, na realizację zadań zgodnie z art. 12a.oraz z art. 26e ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W protokole z dnia 08.06.2018 r. Zaleceń nie wydano.

Nie dotyczy
3.

Wojewoda Pomorski

03.08.2018 r. Przygotowanie organizacyjne i realizacja zadań z zakresu przyjmowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i wydawania zezwoleń na pracę sezonową oraz sposobu partycypacji w podziale środków uzyskanych z tego tytułu oraz sposobu ich wykorzystania.

W protokole PS-V.862.8.2018.DM z dnia 14.08.2018 r. zaleceń nie wydano.

Nie dotyczy
4.

NIK Delegatura w Gdańsku

01.10.2018 r.- 14.12.2018 r. Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemców.

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zaleceń nie wydano.

Nie dotyczy
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Stanowisko ds. Kontroli GUP w 2018 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Termin

Ustalenia

1

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

03.01.2018

Stwierdzone uchybienia usunięto do 05.01.2018 r.

2

Realizacja umów w sprawie przeprowadzenia szkolenia. 10.01 - 12.01.2018 r. W dniu 13.02.2018 r. przyjęto wyjaśnienia jednostki szkolącej.

3

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.01.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

4

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 24.01.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

5

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 26.01.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

6

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 29.01.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

7

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.02.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

8

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.02.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

9

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.02.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

10

Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osoby bezrobotnej 08.02.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

11

Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osoby bezrobotnej 08.02.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

12

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.02.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

13

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 13.02.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

14

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 13.02.2018 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto 12.03.2018 r.

15

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.02.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

16

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.02.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

17

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.03.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

18

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.03.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

19

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.03.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

20

Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osoby bezrobotnej 14.03.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

21

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14.03.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

22

Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osoby bezrobotnej 14.03.2018 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 19.03.2018 r.

23

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.03.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

24

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.03.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

25

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.03.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

26

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.03.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

27

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22.03.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

28

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.03.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

29

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.03.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

30

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.03.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

31

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.03.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

32

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

33

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

34

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

35

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

36

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

37

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

38

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.04.2018 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 12.04.2018 r.

39

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.04.2018 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

40

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
41 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
42 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
43 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 17.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
44 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
45 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
46 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
47 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
48 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
49 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 26.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
50 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
51 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.04.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
52 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.05.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
53 Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osoby bezrobotnej. 08.05.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
54 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.05.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
55 Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osoby bezrobotnej. 10.05.2018 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 18.05.2018 r.
56 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14.05.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
57 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 15.05.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
58 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.05.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
59 Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 16.05.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
60 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.05.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
61 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.05.2018 r. Brak kontaktu. Wniosek o rozwiązanie umowy.
62 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.05.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
63 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.05.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
64 Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osoby bezrobotnej. 29.05.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
65 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.05.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
66 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
67 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
68 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
69 Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 06.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
70 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
71 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
72 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
73 Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osoby bezrobotnej. 13.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
74 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
75 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
76 Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osoby bezrobotnej. 14.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
77 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
78 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
79 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
80 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.06.2018 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 21.06.2018 r.
81 Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 20.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
82 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
83 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
84 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
85 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
86 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 26.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
87 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.06.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
88 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.07.2018 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

89 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.07.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
90 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.07.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
91 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.07.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
92 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.07.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
93 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.07.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
94 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.07.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
95 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.07.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
96 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 26.07.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
97 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 26.07.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
98 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 01.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
99 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 01.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
100 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 01.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
101 Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 02.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
102 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
103 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
104 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
105 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
106 Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osoby bezrobotnej. 07.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
107 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
108 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
109 Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osoby bezrobotnej. 10.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
110 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
111 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
112 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
113 Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 17.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
114 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
115 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
116 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
117 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
118 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.08.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
119 Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 06.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
120 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
121 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
122 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
123 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.09.2018 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 14.09.2018 r.
124 Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 12.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
125 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
126 Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osoby bezrobotnej. 13.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
127 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
128 Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osoby bezrobotnej. 13.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
129 Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osoby bezrobotnej. 17.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
130 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
131 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
132 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
133 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
134 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.09.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
135 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
136 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
137 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
138 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
139 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
140 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
141 Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 09.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
142 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
143 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
144 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
145 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
146 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
147 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 15.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
148 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 15.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
149 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 17.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
150 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 17.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
151 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
152 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
153 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
154 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
155 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
156 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
157 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
158 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
159 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 31.10.2018 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 14.12.2018 r.
160 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 31.10.2018 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 29.11.2018 r.
161 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.11.2018 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 16.11.2018 r.
162 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.11.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
163 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.11.2018 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 08.11.2018 r.
164 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.11.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
165 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.11.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
166 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.11.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
167 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.11.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
168 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.11.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
169 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.11.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
170 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.10.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
171 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.11.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
172 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.11.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
173 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.11.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
174 Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 30.11.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
175 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 03.12.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
176 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.12.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
177 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.12.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
178 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.12.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
179 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.12.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
180 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.12.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
181 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.12.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
182 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.12.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
183 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.12.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
184 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.12.2018 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 18.01.2019 r.
185 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.12.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
186 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.12.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
187 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.12.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
188 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.12.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
189 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.12.2018 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-16 12:20
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 12:13
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 12:13
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry