BIP
Grafika BIP

Archiwum 2015

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w PUP w Gdańsku przez Stanowisko ds. Kontroli PUP w Gdańsku w 2015 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Komórka kontrolowana

Termin

Ustalenia

1.

Poprawność stosowania procedur dotyczą-cych udzielania zamówień publicznych w PUP w Gdańsku w 2014 r.

Dział Organizacji i Informatyki
Dział Programów Rynku Pracy
20.04.2015 r. -
31.05.2015 r.

Stwierdzone uchybienia zostały omówione a wnioski przyjęto do realizacji. Ustalono termin do 15.09.2015 r.

2.

Przygotowanie i monitorowanie IPD dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Gdańsku.

Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego 19.-6.2015 r. - 31.07.2015 r.

Stwierdzone uchybienia zostały omówione i wdrożone do realizacji zgodnie z wyznaczonymi terminami

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w PUP w Gdańsku w 2015 r.
Lp Nazwa organu Termin kontroli Zakres kontroli Wydane zalecenia pokontrolne Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 04-06.02.2015; 10-13.02.2015;
17.02.2015
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład o raz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Zaleceń nie wydano. Nie dotyczy
2. Urząd Miejski Gdańsk

30.03.2015 – 01.04.2015

Badanie sprawozdania finansowego j. budżetowej zgodnie z umową na badanie łącznego sprawozdania finansowego Miasta Gdańsk. Zaleceń nie wydano. Nie dotyczy
3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

17-28.08.2015

Kontrola w zakresie wydatkowania w 2014 r. środków FP na realizację instrumentów rynku pracy dla bezrobotnych na podstawie ustalonego profilu pomocy. Brak protokołu  
4. Wojewoda Pomorski

17-18.12.2015

Realizacja prac społecznie użytecznych organizowanych dla osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w 2014 r. Zaleceń nie wydano Nie dotyczy
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Stanowisko ds. Kontroli PUP w Gdańsku w 2015 r.
L.p. Przedmiot kontroli Termin Ustalenia

1

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

19.01.2015 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

2

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu.

20.01.2015 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

3

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

21.01.2015 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

4

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

21.01.2015 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

5

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 23.01.2015 r. Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

6

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

23.01.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.01.2015 r.

7

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

30.01.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 17.03.2015 r.

8

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

05.02.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

9

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.02.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

10

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu.

09.02.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 31.03.2015 r.

11

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu.

09.02.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

12

Realizacja umowy o zorganizowanie szkolenia

09.02.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

13

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

11.02.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

14

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu.

18.02.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

15

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

19.02.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 22.04.2015 r.

16

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu.

23.02.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

17

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

05.03.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

18

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu.

06.03.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.03.2015 r.

19

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

12.03.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.03.2015 r.

20

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

13.03.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

21

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

16.03.2015 r. - 20.03.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

22

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

19.03.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

23

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

19.03.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 21.04.2015 r.

24

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

20.03.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

25

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

23.03.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

26

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

24.03.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

27

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON.

25.03.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

28

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON.

26.03.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

29

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

30.03.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.04.2015 r.

30

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

01.04.2015 r.

Stwierdzone uchybie-nia usunięto do 20.04.2015 r.

31

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

08.04.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwier-dzono.

32

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

08.04.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 23.04.2015 r.

33

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

09.04.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.

34

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

09.04.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.

35

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu.

10.04.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

36

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON.

13.04.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

37

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

14.04.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 15.05.2015 r.

38

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

15.04.2015 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

39

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

16.04.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 13.07.2015 r.

40

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

21.04.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 24.07.2015 r.

41

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

21.04.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 24.07.2015 r.

42

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

21.04.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.05.2015 r.

43

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

20.04.2015 r.

Brak kontaktu z Klientem. Przekazano do PUP w Sztumie.

44

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

23.04.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 28.04.2015 r.

45

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

23.04.2015 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 27.04.2015 r.

46

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stano-wiska pracy dla osoby bezrobotnej. 24.04.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.

47

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 24.04.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 27.04.2015 r.

48

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 24.04.2015 r. Stwierdzone uchybie-nia usunięto do 08.05.2015 r.

49

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 04.05.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.

50

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 05.05.2015 r. Termin usunięcia uchybienia przedłużono do 01.08.2015 r.

51

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 06.05.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 19.05.2015 r.

52

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.05.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.

53

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.05.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

54

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 08.05.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

55

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.05.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

56

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 12.05.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

57

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.05.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

58

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14.05.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

59

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 18.05.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.06.2015 r.

60

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 19.05.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 28.05.2015 r.

61

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 19.05.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

62

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.05.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 28.05.2015 r.

63

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 26.05.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

64

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 26.05.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

65

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 26.05.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

66

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 27.05.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

67

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 27.05.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

68

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 27.05.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 05.06.2015 r.

69

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 28.05.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 15.06.2015 r.

70

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 29.05.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 15.06.2015 r.

71

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jedno-razowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 01.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

72

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 03.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

73

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 03.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

74

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 11.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

75

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 11.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

76

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 11.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

77

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 12.06.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 15.06.2015 r.

78

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 15.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

79

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 16.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

80

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

81

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

82

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 17.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

83

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 18.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

84

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

85

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 18.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

86

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 22.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

87

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej (6) 26.06.2015 r.- 30.06.2015 r. Kontrola na miejscu zakończona, trwa analiza dokumentów.

88

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 25.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

89

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 26.06.2015 r. Termin usunięcia uchybienia przedłużono do 01.08.2015 r.

90

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 26.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

91

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 29.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

92

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 29.06.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

93

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 30.06.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 23.07.2015 r.

94

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 01.07.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

95

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 07.07.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

96

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 08.07.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 17.07.2015 r.

97

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 09.07.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 18.08.2015 r.

98

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 15.07.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 17.07.2015 r.

99

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 17.07.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 31.08.2015 r.

100

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 17.07.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.

101

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 22.07.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 05.08.2015 r.

102

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 24.07.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 27.07.2015 r.

103

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 24.07.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.

104

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.07.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.

105

ealizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 04.08.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.

106

ealizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 05.08.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.

107

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 06.08.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 11.08.2015 r.

108

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 06.08.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
109 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 11.08.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 04.09.2015 r.
110 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 12.08.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 17.08.2015 r.
111 Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 13.08.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
112 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.08.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
113 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 19.08.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.09.2015 r.
114 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 21.08.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 31.08.2015 r.
115 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 21.08.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 31.08.2015 r.
116 Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 25.08.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
117 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 25.08.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 27.08.2015 r.
118 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.08.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
119 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 25.08.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.09.2015 r.
120 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 27.08.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.09.2015 r.
121 Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 27.08.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.09.2015 r.
122 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 31.08.2015 r. Termin usunięcia stwierdzonych uchybień ustalono na 04.11.2015 r.
123 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 02.09.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 14.09.2015 r.
124 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 10.09.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
125 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 11.09.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
126 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 16.09.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
127 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 21.09.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 26.10.2015 r.
128 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.09.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
129 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 24.09.2015 r. Termin usunięcia stwierdzonych uchybień ustalono na 04.11.2015 r.
130 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 24.09.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 25.09.2015 r.
131 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 28.09.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
132 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 29.09.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 01.10.2015 r.
133 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 02.10.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 01.10.2015 r.
134 Wizytacja szkolenia indywidualnego 06.10.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
135 Wizytacja szkolenia indywidualnego 06.10.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
136 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.10.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
137 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 09.10.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w uzgodnionym terminie.
138 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 09.10.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
139 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z FP na rozpoczęcie działalności gospodarczej 26.10.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
140 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 26.10.2015 r. ieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
141 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 27.10.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w uzgodnionym terminie.
142 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 27.10.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto terminie.
143 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 27.10.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.11.2015 r.
144 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 29.10.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
145 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 30.10.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 12.11.2015 r.
146 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 30.10.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
147 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 03.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 13.01.2016 r.
148 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 04.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.11.2015 r.
149 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 09.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 10.11.2015 r.
150 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 09.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 16.11.2015 r.
151 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 10.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.11.2015 r.
152 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 10.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 23.11.2015 r.
153 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 12.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.11.2015 r.
154 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 16.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.11.2015 r.
155 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 19.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w uzgodnionym terminie.
156 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 19.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.11.2015 r.
157 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 20.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.11.2015 r.
158 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 23.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w uzgodnionym terminie.
159 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 23.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w uzgodnionym terminie.
160 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.11.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
161 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 24.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w uzgodnionym terminie.
162 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 24.11.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
163 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 24.11.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
164 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 25.11.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
165 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 25.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 06.03.2016 r.
166 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 26.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 10.01.2016 r.
167 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 27.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 18.02.2016 r.
168 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 30.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 05.12.2015 r.
169 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 30.11.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 01.02.2016 r.
170 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 02.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 07.12.2015 r.
171 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 02.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 21.12.2015 r.
172 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 02.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 05.12.2015 r.
173 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 03.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.12.2015 r.
174 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 03.12.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
175 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 03.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 15.12.2015 r.
176 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 03.12.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
177 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 03.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 29.12.2015 r.
178 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 03.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 17.12.2015 r.
179 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 04.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 15.01.2016 r.
180 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 04.12.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
181 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 04.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.01.2016 r.
182 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 04.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 10.12.2015 r.
183 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 07.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 15.02.2016 r.
184 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 07.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 10.12.2015 r.
185 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 07.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.12.2015 r.
186 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 07.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 14.12.2015 r.
187 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 08.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 12.01.2016 r.
188 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 08.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 12.01.2016 r.
189 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 08.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 12.01.2016 r.
190 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 08.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 29.12.2015 r.
191 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 09.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 31.12.2015 r.
192 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 09.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w terminie.
193 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 09.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 21.12.2015 r.
194 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 09.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 04.02.2016 r.
195 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 10.12.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
196 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 17.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 05.02.2016 r.
197 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 11.12.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
198 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 14.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 12.01.2016 r.
199 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 14.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 02.02.2016 r.
200 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 15.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 15.02.2016 r.
201 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 15.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 15.01.2016 r.
202 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 15.12.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
203 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 15.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 07.03.2016 r.
204 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 15.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 04.02.2016 r.
205 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 15.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 03.02.2016 r.
206 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 16.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 17.12.2015 r.
207 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 16.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 29.12.2015 r.
208 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 16.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 05.02.2016 r.
209 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 17.12.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
210 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 17.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 28.01.2016 r.
211 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 18.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 16.03.2016 r.
212 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 18.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia trakcie usuwania.
213 Wizytacja szkolenia indywidualnego. 23.12.2015 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
214 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 21.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 02.02.2016 r.
215 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 21.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.01.2016 r.
216 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 22.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 22.01.2016 r.
217 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 22.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 04.01.2016 r.
218 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 22.12.2015 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 23.02.2016 r.
219 Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 29.12.2015 r. Wypowiedzenie umowy z dnia 09.02.2016 r.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-16 11:05
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-16 11:14
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 11:14
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 11:14
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry