BIP
Grafika BIP

Archiwum 2016

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy przez Stanowisko ds. Kontroli GUP w 2016 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Komórka kontrolowana

Termin

Ustalenia

1.

Ocena poprawności (zgodności z przepisami) jak również terminowości procesu związanego z profilowaniem bezrobotnych.

Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego 08.04.2016 r. -
30.04.2016 r.

Stwierdzone uchybienia zostały omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 22.06.2016 r. i wdrożone do realizacji zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Dyrektora PUP w Gdańsku z dnia 23.06.2016 r.

2.

Poprawność wydawanych decyzji w procesie rejestracji i ewidencji osób bezrobotnych w PUP w Gdańsku

Dział Rejestracji, Świadczeń i Archiwizacji 21.07.2016 r. do 31.08.2016 r.

Stwierdzone uchybienia zostały omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 09.09.2016 r. Zaakceptowane przez Dyrektora PUP wnioski zostały wdrożone do realizacji.

3.

Prawidłowość zawierania umów w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez PUP w Gdańsku w II półroczu 2015 r.

Dział Programów i Obsługi Pracodawców 19.09.2016 r. do 31.10.2016 r.

Stwierdzone uchybienia zostały omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 28.11.2016 r. a zaakceptowane przez Dyrektora wnioski przyjęto do realizacji, co potwierdza informacja złożona w dniu 29.12.2016 r.

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy w 2016 r.
Lp Nazwa organu Termin kontroli Zakres kontroli Wydane zalecenia pokontrolne Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
1. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 17-19,02,2016 Kontrola realizacji Projektu Pt.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie M. Gdańsk i gdańskim (I) Nr POWR.01.01.01-22-0017/15 1. Korekta danych dotyczących liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie w kolejnej wersji Wniosku o płatność.
2. Na przyszłość poprawna realizacja Projektu, w zakresie osiągnięcia założonych wskaźników produktu we wniosku o płatność.
1. Korektę uwzględniono we wniosku o płatność złożonym w dniu 10.03.2016 r.
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

21-23.03.2016

Kontrola realizacji Projektu Pt.: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie M. Gdańsk i gdańskim (I) Nr RPPM.05.01.02-22-0017/15 Zaleceń nie wydano. Nie dotyczy
3. Prezydent Miasta Gdańska

08.09 - 28.10.2016

1. Gospodarowanie środkami publicznymi w 2015 roku

2. Uregulowania organizacyjno-prawne w 2015 roku

Zaleceń nie wydano Nie dotyczy
4. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

12-14.10.2016

Kontrola realizacji Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0017/16 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie M. Gdańsk i gdańskim(II). Zaleceń nie wydano Nie dotyczy
5. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

03-11.10.2016

Kontrola realizacji Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0017/15 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie M. Gdańsk i gdańskim(II) Zaleceń nie wydano Nie dotyczy
6. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

03-13.10.2016

Kontrola realizacji Projektu Nr RPPM.05.01.02-22-0017/15 „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie M. Gdańsk i gdańskim(II). Zaleceń nie wydano Nie dotyczy
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Stanowisko ds. Kontroli GUP w 2016 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Termin

Ustalenia

1

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

28.01.2016 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

2

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

28.01.2016 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

3

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

01.02.2016 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

4

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

03.02.2016 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 08.02.2016 r.

5

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

08.02.2016 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

6

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.02.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

7

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.02.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

8

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.02.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

9

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.02.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

10

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.02.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

11

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.02.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

12

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON 19.02.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

13

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON 19.02.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

14

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.02.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 29.02.2016 r.

15

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.02.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 25.02.2016 r.

16

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 03.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

17

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.03.2016 r. Ponowna kontrola w lipcu 2016 r.

18

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

19

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.03.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 08.03.2016 r.

20

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

21

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON 09.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

22

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.03.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 06.04.2016 r.

23

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

24

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

25

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

26

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

27

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.03.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 23.03.2016 r.

28

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

29

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17.03.2016 r. Ponowna kontrola w lipcu 2016 r.

30

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

31

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

32

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

33

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22.03.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 25.04.2016 r.

34

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

35

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

36

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.03.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 19.04.2016 r.

37

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.03.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

38

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 31.03.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 05.04.2016 r.

39

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 31.03.2016 r. Ustalono termin usunięcia uchybień na 30.04.2016 r.

40

Realizacja umowy o zorganizowanie szkolenia w ramach Bonu szkoleniowego 01.04.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

41

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.04.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 11.04.2016 r.

42

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.04.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 15.04.2016 r.

43

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.04.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 29.04.2016 r.

44

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.04.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.04.2016 r.

45

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.04.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 29.04.2016 r.

46

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14.04.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

47

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.04.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

48

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.04.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

49

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.04.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 19.04.2016 r.

50

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.04.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

51

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.04.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 27.04.2016 r.

52

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.04.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 25.04.2016 r.

53

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.04.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.05.2016 r.

54

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.04.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

55

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 27.04.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

56

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON 27.04.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

57

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.04.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 09.05.2016 r.
58 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.04.2016 r. 04.05.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 05.05.2016 r.

59

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.04.2016 r. 04.05.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 10.05.2016 r.

60

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.04.2016 r. 04.05.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 05.05.2016 r.

61

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.04.2016 r. 06.05.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 10.05.2016 r.

62

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.04.2016 r. 06.05.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.05.2016 r.

63

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

64

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

65

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

66

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

67

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

68

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.05.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 06.04.2016 r.

69

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.05.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.05.2016 r.

70

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 19.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

71

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej. 19.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

72

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

73

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

74

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.05.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 31.05.2016 r.

75

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

76

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 24.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

77

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

78

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

79

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

80

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.05.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

81

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej. 31.05.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto przed zamknięciem protokołu

82

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.06.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 27.06.2016 r.

83

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON 02.06.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

84

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.06.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 16.06.2016 r.

85

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.06.2016 r. 03.06.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 12.07.2016 r.

86

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.06.2016 r. 07.06.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 12.07.2016 r.

87

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.06.2016 r. 08.06.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

88

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.06.2016 r. 09.06.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 13.06.2016 r.

89

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.06.2016 r. 09.06.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

90

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.06.2016 r. 10.06.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 29.06.2016 r.

91

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.06.2016 r. 13.06.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 19.07.2016 r.

92

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.06.2016 r. 13.06.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 12.07.2016 r.

93

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej. 14.06.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

94

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON 15.06.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

95

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej 15.06.2016 r. i 08.07.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

96

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.06.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

97

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej 21.06.2016 r. Przypomniano o obowiązku przestrzegania ustalonych terminów

98

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.06.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

99

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.06.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 04.07.2016 r.

100

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.06.2016 r. Ustalono termin usunięcia uchybień do 20.08.2016 r.

101

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.06.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

102

Realizacja umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych 28.06.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
103 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 01.07.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
104 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.07.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
105 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.07.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
106 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.07.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 15.07.2016 r.
107 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.07.2016 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

108 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.07.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
109 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.07.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 18.10.2016 r.
110 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.07.2016 r. Wniosek o rozwiązanie umowy z dnia 18.08.2016 r.
111 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14.07.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
112 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.07.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 23.08.2016 r.
113 Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 20.07.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 16.09.2016 r.
114 Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 21.07.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
115 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.07.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
116 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 26.07.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 27.07.2016 r.
117 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 26.07.2016 r. Termin dostarczenia dokumentu ustalono na 31.10.2016 r.
118 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 29.07.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
119 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.08.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 09.09.2016 r.
120 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.08.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 25.08.2016 r.
121 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.08.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
122 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.08.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 26.10.2016 r.
123 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.08.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 26.10.2016 r.
124 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.08.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
125 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.08.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.10.2016 r.
126 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.08.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
127 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.08.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
128 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.08.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
129 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 26.08.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
130 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.08.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 02.09.2016 r.
131 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.09.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 16.09.2016 r.
132 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.09.2016 r. Pracodawca zrezygnował z umowy 28.09.2016 r.
133 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.09.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
134 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.09.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
135 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.09.2016 r. Wniosek o rozwiązanie umowy z dnia 13.10.2016 r.
136 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.09.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
137 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.09.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 14.10.2016 r.
138 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.09.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 14.09.2016 r.
139 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.09.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
140 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.09.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
141 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.09.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
142 Realizacja umowy o refundację kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 r. ż. 22.09.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono.
143 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.09.2016 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 27.09.2016 r.

144 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.10.2016 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 02.02.2017 r.

145 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.10.2016 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto do 08.12.2016 r.

146 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.10.2016 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

147 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.10.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 02.11.2016 r.
148 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.11.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
149 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.11.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 07.11.2016 r.
150 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.11.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 09.02.2017 r.
151 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.11.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
152 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.11.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
153 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.11.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
154 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.11.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
155 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.11.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
156 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.11.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
157 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.11.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
158 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.11.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
159 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.11.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 08.12.2016 r.
160 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.11.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
161 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.11.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
162 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.11.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 10.01.2017 r.
163 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.11.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 07.12.2016 r.
164 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.12.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 26.01.2017 r.
165 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.12.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 06.12.2016 r.
166 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.12.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 10.01.2017 r.
167 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.12.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 15.12.2016 r.
168 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.12.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
169 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.12.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 03.01.2017 r.
170 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.12.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.01.2017 r.
171 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.12.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 14.12.2016 r.
172 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.12.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
173 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.12.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 21.12.2016 r.
174 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.12.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
175 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.12.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
176 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 15.12.2016 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 28.12.2016 r.
177 Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.12.2016 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-16 11:30
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 11:23
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 11:23
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
3
do góry