BIP
Grafika BIP

Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV

logotyp funduszy europejskich w ramach programu RPO
 

Gdański Urząd Pracy zakończył czwartą i ostatnia edycję projektu Zintegrowana Inwestycja w Talenty (IV) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT

Beneficjent:
Gmina Miasto Gdańsk

Realizator:
Gdański Urząd Pracy

Partner:
Pracodawcy Pomorza

Cele projektu:
Projekt ukierunkowany był na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz na poprawę sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. Uczestniczki/cy projektu (993 osób) objęte/ci zostały/ li poradnictwem zawodowym, przekładającym się na indywidualna diagnozę potrzeb każdej/go z uczestniczek/ów. W wyniku ww. indywidualizacji, określonej w Indywidualnym Planie Działania, realizowano działania aktywizacyjne, prowadzących do:

  1. skutecznego powrotu na rynek pracy w przypadku osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu poprzez usługi lub instrumenty rynku pracy prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji, tj. szkolenia oraz umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego, tj. staże i prace interwencyjne - z zastrzeżeniem możliwości objęcia części uczestników więcej niż jedną z form wsparcia (w uzasadnionych indywidualnymi potrzebami przypadkach) - łącznie 923 osób;
  2. poprawy sytuacji zawodowej w przypadku osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu, poprzez wzięcie udziału w szkoleniach prowadzących do zwiększenie posiadanych lub nabycie nowych kwalifikacji/kompetencji - 70 osób. Równolegle uczestnicy projektu byli objęci pośrednictwem pracy, obejmującym nawiązywanie kontaktów i współpracę z pracodawcami w zakresie m.in. pozyskiwania informacji o wolnych miejscach pracy w kontekście przedstawiania ofert zatrudnienia uczestnikom projektu i uruchamiania dostępnych form pomocy.

Okres realizacji projektu:
01.01.2022 - 30.09.2023

Wartość projektu:
9 690 450,69 PLN

Dofinansowanie ze środków UE:
8 236 883,08 PLN

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:57
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-01-03 11:04
Wytworzenie publikacji
Elżbieta Gorzkowska 2024-01-03 11:04
Zatwierdzenie
Łukasz Iwaszkiewicz 2024-01-03 11:04
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry