BIP
Grafika BIP

Zintegrowane Inwestycje w Talenty IV

Gdański Urząd Pracy realizuje już czwartą edycję projektu w ramach mechanizmu ZIT. Dla uczestników projektu- osób bezrobotnych przygotowano ofertę dostosowaną do indywidulanych potrzeb, w tym poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (665 os.), szkolenia (481 os.), staże (250 os.) oraz prace interwencyjne (100 os.). Drugą grupę stanowią osoby pracujące (70 os.), które korzystają z oferty poradnictwa zawodowego oraz szkoleń podnoszących lub aktualizujących kwalifikacje i kompetencje. Zakłada się, że do 30 czerwca 2023 r. ze wsparcia skorzysta 735 osób.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30. roku życia, które dodatkowo spełniają jedno z następujących kryteriów: pozostają nieprzerwanie bez pracy dłużej niż 12 miesięcy, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, wykształcenie maksymalnie średnie, są w wieku 50 lat i więcej, a także kobiet (maksymalnie 20% uczestników będą mogli stanowić mężczyźni niespełniający ww. kryteriów priorytetowych).

Poza bezrobotnymi kolejny raz projekt udostępniony zostaje osobom pracującym (także powyżej 30. roku życia), zatrudnionym na umowach krótkoterminowych oraz pracującym w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu lub zamieszkującym w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 70 osób z tej grupy, w celu poprawy swojej aktualnej sytuacji zawodowej (np. stała umowa, uzyskanie wyższego wynagrodzenia, awans) skorzysta z poradnictwa zawodowego oraz indywidualnie dobranych szkoleń. Za ich obsługę odpowiada partner - Pracodawcy Pomorza, największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze naszego województwa, która wspiera GUP również m. in. w zakresie poszukiwania odpowiednich ofert pracy dla uczestników projektu.

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem, zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej (w zakresie np. szkoleń grupowych), a także do kontaktu z doradcą klienta.

Projekt „Zintegrowana Inwestycja w Talenty (IV)"

Beneficjent:
Gmina Miasto Gdańsk

Realizator:
Gdański Urząd Pracy

Partner:
Pracodawcy Pomorza

Okres realizacji:
01.01.2022 - 30.06.2023

Wartość projektu:
9 690 450,69 zł

Dofinansowanie ze środków UE:
9 205 928,16 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:57
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Elżbieta Gorzkowska 2023-02-24 11:57
Zatwierdzenie
Łukasz Iwaszkiewicz 2023-02-24 11:57
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
2
do góry