BIP
Grafika BIP

Zintegrowana Inwestycja w Talenty II

Druga edycja projektu w ramach mechanizmu ZIT to poszerzona grupa potencjalnych uczestników, nowa instytucja będąca partnerem, ale jednocześnie kontynuacja cieszącej się popularnością oferty szkoleń (212 os.), staży (72 os.), prac interwencyjnych (22 os.), poprzedzonych indywidualną diagnozą potrzeb, a także zapewniony dostęp do usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy przez cały okres udziału w projekcie. Ze wsparcia skorzystało 305 osób powyżej 30. roku życia, w tym 279 bezrobotnych oraz 26 osób pracujących, którym umożliwiono udział w kilku realizowanych formach.

Oprócz wieku, przy rekrutacji w pierwszej kolejności brane pod uwagę były: pozostający nieprzerwanie bez pracy dłużej niż 12 miesięcy, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, wykształceniem maksymalnie średnim, w wieku 50 lat i więcej, a także kobiety (maksymalnie 20% uczestników mogli stanowić mężczyźni niespełniający ww. kryteriów priorytetowych).

Poza bezrobotnymi projekt otwiera się na osoby pracujące (również powyżej 30. roku życia), zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczały wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu lub zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczały kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 26 osób z tej grupy, w celu poprawy swojej aktualnej sytuacji zawodowej (np. stała umowa, uzyskanie wyższego wynagrodzenia, awans) skorzystało z poradnictwa zawodowego oraz indywidualnie dobranych szkoleń. Za ich obsługę odpowiadał partner - Pracodawcy Pomorza, największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze naszego województwa, która wspierała GUP również m. in. w zakresie poszukiwania odpowiednich ofert pracy dla uczestników projektu.

Projekt „Zintegrowana Inwestycja w Talenty (II)"

Beneficjent:
Gmina Miasto Gdańsk

Realizator:
Gdański Urząd Pracy

Partner:
Pracodawcy Pomorza

Okres realizacji:
01.04.2019 - 31.12.2020

Wartość projektu:
2 088 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE:
1 983 600,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT

Logo projektu

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:51
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:52
Wytworzenie publikacji
Elżbieta Gorzkowska 2023-02-24 11:52
Zatwierdzenie
Łukasz Iwaszkiewicz 2023-02-24 11:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry