BIP
Grafika BIP

RPO 2019-2020

Logo projektu

Projekt zakończony

Gdański Urząd Pracy kontynuuje w latach 2019-2020 wsparcie dla osób powyżej 30.roku życia* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO).

W ofercie znajdują się:

  • staże, które mają za zadanie ułatwić zdobycie doświadczenia, a w dalszej perspektywie zatrudnienie; okres ich trwania to maksymalnie 6 miesięcy;
  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczych dla osób przedsiębiorczych, które stawiają na komfort zostania własnymi szefami i szefowymi; w 2019 r. można uzyskać wsparcie w kwocie aż 20.000,00 zł;
  • prace interwencyjne, refundacja wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50. roku życia- w ramach projektu GUP prowadził będzie rekrutację kandydatek i kandydatów na nowotworzone, subsydiowane miejsca pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane powyższymi formami wsparcia zapraszamy do kontaktu ze swoimi doradcami klienta.

„AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE M.GDAŃSK I GDAŃSKIM (III)”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Gdańsku i powiecie gdańskim.

Projekt realizowany wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu w postaci Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art.34a ww. ustawy.
* Grupę docelową stanowią osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w GUP jako bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy I lub II w rozumieniu art. 33 ww. ustawy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30.r.ż.), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 m-cy,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim).

Okres realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2020

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-23 11:17
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-23 11:15
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-23 11:15
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
6
do góry