BIP
Grafika BIP

RPO 2019-2022

logotyp funduszy europejskich program POWER

„AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE M.GDAŃSK I GDAŃSKIM (IV)"

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Gdańsku i powiecie gdańskim.
Projekt realizowany wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.

Grupę docelową stanowią osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w GUP jako bezrobotne, w szczególności należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 m-cy,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim).

Dodatkowo w 2020 r. w odpowiedzi na sytuację pandemiczną na rynek pracy, wprowadzono i realizowano w ramach projektu RPO mechanizmy zwalczania skutków COVID-19 dla poniższych grup:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników (dotyczy wsparcia wskazanego w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm., służącego przeciwdziałaniu skutkom COVID-19);
 • pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotyczy wsparcia wskazanego w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm., służącego przeciwdziałaniu skutkom COVID-19).

  W ofercie dla osób bezrobotnych znajdują się:
 • staże, które mają za zadanie ułatwić zdobycie doświadczenia, a w dalszej perspektywie zatrudnienie; okres ich trwania to maksymalnie 6 miesięcy;
 • szkolenia zawodowe (w tym w ramach umów trójstronnych), mające na celu podniesienie lub uzupełnienie kwalifikacji osób bezrobotnych; finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczych dla osób przedsiębiorczych; w 2022 r. można uzyskać wsparcie w kwocie aż 30.000,00 zł;
 • prace interwencyjne, refundacja wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50. roku życia- w ramach projektu GUP prowadził będzie rekrutację kandydatek i kandydatów na nowotworzone, subsydiowane miejsca pracy.

UWAGA! Projekt zakończony. Okres jego realizacji: 01.01.2019-31.12.2022.


Okres realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2022
Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 23 043 874,74 zł,
w tym dofinansowanie z UE: 19 587 293,61 zł

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-23 11:17
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:46
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Stefaniak 2023-02-24 11:45
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry