BIP
Grafika BIP

Uchwała w sprawie nadania statutu

Uchwała Nr XXXI/862/16
Rady Miasta Gdańska
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie nadania statutu Gdańskiemu Urzędowi Pracy

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579) oraz art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm.: z 2013 r.: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r.: poz. 379, poz. 911, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r.: poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Gdańskiemu Urzędowi Pracy, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XVII/413/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gdańsku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego, Gdańsk, dnia 16 grudnia 2016r. Poz.4558

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-16 08:42
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 08:41
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 08:41
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry