BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/GUP/Struktura Urzędu/Statut Gdańskiego Urzędu Pracy

Statut Gdańskiego Urzędu Pracy

Załącznik do Uchwały nr XXXI/862/16
Rady Miasta Gdańska
z dnia 24 listopada 2016 r.

STATUT GDAŃSKIEGO URZĘDU PRACY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Gdański Urząd Pracy, zwany dalej GUP jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańsk – na prawach Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
 2. GUP jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
 3. Organem nadzorującym działania GUP jest Prezydent Miasta Gdańska.

Rozdział II
Zakres działania

§ 2

 1. Siedzibą GUP jest Miasto Gdańsk.
 2. Obszarem działalności GUP jest Miasto Gdańsk i Powiat Gdański.

Rozdział III
Przedmiot działalności

§ 3

 1. GUP realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie:
  1. polityki rynku pracy,
  2. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 2. Do podstawowych zadań GUP w zakresie polityki rynku pracy w szczególności należy:
  1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
  2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
  3. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
  4. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
  5. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
  6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
  7. wydawanie decyzji o:
   1. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
   2. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
   3. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
   4. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.), oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a wyżej cytowanej ustawy;
  8. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.
 3. Do zadań GUP w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych należy wspieranie tych osób na rynku pracy poprzez:
  1. prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych,
  2. prowadzenie poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych,
  3. umożliwianie osobom niepełnosprawnym korzystanie z usług i instrumentów rynku pracy, a w szczególności korzystanie ze szkoleń, staży, przygotowań zawodowych.

Rozdział IV
Organizacja

§ 4

 1. Działalnością GUP kieruje, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, Dyrektor GUP.
 2. Dyrektor reprezentuje GUP na zewnątrz.
 3. Dyrektor GUP dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników GUP.
 4. Dyrektora GUP, powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).

§ 5

Organizację i zasady funkcjonowania GUP określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Rozdział V
Gospodarka finansowa

§ 6

GUP prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-16 08:26
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-16 08:28
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 08:28
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 08:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry