BIP
Grafika BIP

Archiwalne ogłoszenia

Konkurs ofert na realizację zadania "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy"

Miasto Gdańsk/Gdański Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy", na które przeznaczono kwotę: 100 000 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023". Termin składania ofert mija 08.05.2023 r.

Termin składania poświadczenia złożenia oferty zawierającego sumę kontrolną, podpisane zgodnie z upoważnieniem do reprezentacji oferenta mija 11.05.2023 r. Oferty można składać tylko drogą elektroniczną przez generator ofert witkac.pl. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem. Informacje dostępne są w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Gdańskim Urzędzie Pracy przy ul. Lastadia 41.

Merytorycznych konsultacji udziela: p. Dorota Rakowska, tel. 58/743 14 34, e-mail: dorota.rakowska@gup.gdansk.pl W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela: p. Agnieszka Lemme-Babińska, tel. 58/743 13 21, e-mail:

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu na powierzenie zadania publicznego z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodnie z zarządzeniem 994/23 z dnia 01.06.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy: Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy.”

Nazwa oferenta Tytuł projektu zgodny z ofertą Przyznana kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy”. 100 000,00 PLN
Kategoria: 2023 Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2023-05-16 Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 695 Prezydenta Miasta Gdańska z 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 695 Prezydenta Miasta Gdańska z 2023 13.28KB -
docx 2023-04-14 Oferta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
Oferta 43.61KB -
docx 2023-04-14 Zarządzenie Nr 695/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12.04.2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
Zarządzenie Nr 695/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12.04.2023 r. 66.48KB -

Konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy".

Miasto Gdańsk/Gdański Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy", na które przeznaczono kwotę: 80 000 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022".

Termin składania ofert mija 07.06.2022 r. Termin składania poświadczenia złożenia oferty zawierającego sumę kontrolną, podpisane zgodnie z upoważnieniem do reprezentacji oferenta mija 10.06.2022 r.

Oferty można składać tylko drogą elektroniczną przez generator ofert witkac.pl. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem. Informacje dostępne są w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Gdańskim Urzędzie Pracy przy ul. Lastadia 41.

Merytorycznych konsultacji udziela: p. Anna Tuttas, tel. 58/743 14 37, e-mail:

W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela: p. Agnieszka Lemme-Babińska, tel. 58/743 13 21, e-mail:

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu na powierzenie zadania publicznego z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodnie z zarządzeniem 1231/22 z dnia 05.07.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy: Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy.”

Nazwa oferenta Tytuł projektu zgodny z ofertą Przyznana kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy” 80 000,00 PLN
Kategoria: Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością (2022) [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2022-06-23 Wykaz ofert - 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
Wykaz ofert - 2022 13.6KB -
docx 2022-05-17 Wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
Wzór oferty 43.6KB -
pdf 2022-05-17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska 6.38MB zobacz

Wyniki otwartego naboru ofert na wybór partnera do wspólnej realizacji planowanego projektu „Zintegrowana inwestycja w talenty (IV)"

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty nabór partnera, do Gdańskiego Urzędu Pracy wpłynęła 1 (jedna) oferta: Pracodawcy Pomorza, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000160084, data złożenia: 12.02.2021 r.

Złożoną ofertę pozytywnie zweryfikowano pod kątem spełniania kryteriów formalnych oraz wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 71/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22.01.2021 dostępnym w BIP Urzędu Miasta Gdańska.

W ramach oceny merytorycznej złożona oferta uzyskała 84,6 / 100 pkt. Pod uwagę brane były:
a) zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa,
b) deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu projektu i celów partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),
c) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

W rezultacie przeprowadzonej oceny rekomenduje się utworzenie partnerstwa (tj. wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, a w przypadku wyboru przygotowanego projektu do dofinansowania również zawarcie umowy o partnerstwie oraz wspólną realizację przygotowanego projektu) z biorącym udział w naborze oferentem: Pracodawcy Pomorza, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000160084.

Wyniki otwartego konkursu ogloszono Zarządzeniem Nr 281/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04.03.2021 dostępne są na BIP UMG.

Zintegrowana Inwestycja w Talenty (IV)

Otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pozakonkursowego „Zintegrowana Inwestycja w Talenty (IV)" w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Gmina Miasta Gdańsk / Gdański Urząd Pracy zaprasza zainteresowane organizacje pracodawców, zarejestrowane oraz działające na zasadach określonych w ustawie o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1809), posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności na terenie M. Gdańsk i/lub powiatu gdańskiego, do składania ofert w otwartym naborze partnera prowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na partnera - projekt Zintegrowana inwestycja w talenty (IV)" w formie papierowej do wrzutni na dokumenty przy wejściu do siedziby Gdańskiego Urzędu Pracy przy ul. Lastadia 41 w Gdańsku w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie do 15 lutego 2021 roku (decyduje data wpływu do GUP), zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pozakonkursowego „Zintegrowana Inwestycja w Talenty (IV)" w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Kategoria: Zintegrowane Inwestycje w Talenty IV [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-01-25 Zarzadzenie 71_21 zalącznik nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
Zarzadzenie 71_21 zalącznik nr 3 151.65KB zobacz
pdf 2021-01-25 Zarzadzenie 71_21 zalącznik nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
Zarzadzenie 71_21 zalącznik nr 4 136.8KB zobacz
pdf 2021-01-25 Zarzadzenie 71_21 załącznik nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
Zarzadzenie 71_21 załącznik nr 1 250.21KB zobacz
pdf 2021-01-25 Zarzadzenie 71_21 załącznik nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
Zarzadzenie 71_21 załącznik nr 2 187.49KB zobacz
pdf 2021-01-25 Zarzadzenie 71_21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
Zarzadzenie 71_21 135.71KB zobacz
doc 2021-01-25 Zarządzenie nr 71_21 ZIT IV załącznik nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
Zarządzenie nr 71_21 ZIT IV załącznik nr 2 85.5KB -

Otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pozakonkursowego „Zintegrowana Inwestycja w Talenty (III)” w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Gmina Miasta Gdańsk / Gdański Urząd Pracy zaprasza zainteresowane organizacje pracodawców, zarejestrowane oraz działające na zasadach określonych w ustawie o organizacjach pracodawców (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1809), posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjnej działalności na terenie Trójmiasta, do składania ofert w otwartym naborze partnera prowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na partnera - projekt Zintegrowana inwestycja w talenty (III)” osobiście (w kancelarii GUP, w dni robocze w godz. 8:00-14:00) lub przesyłką rejestrowaną w terminie do 8 kwietnia 2020 roku (decyduje data wpływu do GUP) na adres: Gdański Urząd Pracy, ul 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk.

Informacji i wyjaśnień w zakresie otwartego naboru udziela:

Elżbieta Gorzkowska, tel. 58 732 53 35 e-mail: 
Agnieszka Stefaniak, tel. 58 732 53 36 e-mail: 
Szymon Grych, tl. 58 732 53 34 e-mail: 

Wyniki otwartego naboru ofert na wybór partnera do wspólnej realizacji planowanego projektu „Zintegrowana inwestycja w talenty (III)”

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty nabór partnera, do Gdańskiego Urzędu Pracy wpłynęła 1 (jedna) oferta: Pracodawcy Pomorza, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000160084, data złożenia: 07.04.2020 r.

Złożoną ofertę pozytywnie zweryfikowano pod kątem spełniania kryteriów formalnych oraz wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 346/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13.03.2020.

W ramach oceny merytorycznej złożona oferta uzyskała 84 / 100 pkt. Pod uwagę brane były:

 1. zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa,
 2. deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu projektu i celów partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),
 3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

W rezultacie przeprowadzonej oceny rekomenduje się utworzenie partnerstwa (tj. wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, a w przypadku wyboru przygotowanego projektu do dofinansowania również zawarcie umowy o partnerstwie oraz wspólną realizację przygotowanego projektu) z biorącym udział w naborze oferentem: Pracodawcy Pomorza, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000160084.


Otwarty nabór ofert na wybór partnera do wspólnej realizacji planowanego projektu pozakonkursowego „Zintegrowana inwestycja w talenty II”

w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Gmina Miasta Gdańsk / Gdański Urząd Pracy zaprasza zainteresowane organizacje pracodawców, zarejestrowane oraz działające na zasadach określonych w ustawie o organizacjach pracodawców (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2029 z późn. zm.), posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjnej działalności na terenie Trójmiasta, do składania ofert w otwartym naborze partnera prowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, zm. 2019 poz. 730).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na partnera - projekt Zintegrowana inwestycja w talenty II” osobiście (w kancelarii GUP, pok. 029, poziom -1, w dni robocze w godz. 8:00-14:00) lub przesyłką rejestrowaną w terminie do 17.06.2019 roku (decyduje data wpływu do GUP) na adres: Gdański Urząd Pracy, ul 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk.

Informacji i wyjaśnień w zakresie otwartego naboru udzielają:

 • Szymon Grych, tel. 58 732 53 34 e-mail: 
 • Alicja Rąbczyk, tel. 58 732 53 36 e-mail:
 • Elżbieta Gorzkowska, tel. 58 732 53 35 e-mail: 

Wykaz złożonych ofert:

1. Pracodawcy Pomorza, z siedzibą w Gdańsku (wpływ 17.06.2019 r.) - spełnia wymogi formalne, zakwalifikowana do oceny merytorycznej.

Wyniki otwartego naboru ofert na wybór partnera do wspólnej realizacji planowanego projektu pozakonkursowego „Zintegrowana inwestycja w talenty II”

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty nabór partnera, do Gdańskiego Urzędu Pracy wpłynęła 1 (jedna) oferta: Pracodawcy Pomorza, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000160084, data złożenia: 17.06.2019 r.

Złożoną ofertę pozytywnie zweryfikowano pod kątem spełniania kryteriów formalnych oraz wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 812/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27.05.2019.

W ramach oceny merytorycznej złożona oferta uzyskała 87 / 100 pkt. Pod uwagę brane były:

 1. zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa,
 2. deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu projektu i celów partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),
 3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

W rezultacie przeprowadzonej oceny rekomenduje się utworzenie partnerstwa (tj. wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, a w przypadku wyboru przygotowanego projektu do dofinansowania również zawarcie umowy o partnerstwie oraz wspólną realizację przygotowanego projektu) z biorącym udział w naborze oferentem: Pracodawcy Pomorza, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000160084.

Kategoria: Zintegrowana Inwestycja w Talenty II [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-09-21 Załącznik nr 1 Warunki naboru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
Załącznik nr 1 Warunki naboru 321.82KB zobacz
doc 2020-09-21 Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy 85.5KB -
pdf 2020-09-21 Załącznik nr 3 Karta Oceny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
Załącznik nr 3 Karta Oceny 356.2KB zobacz
pdf 2020-09-21 Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO 265.78KB zobacz
pdf 2020-09-21 Zarządzenie Nr 949_19 PMG - plik niedostępny cyfrowo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
Zarządzenie Nr 949_19 PMG - plik niedostępny cyfrowo 1.76MB zobacz

Miasto Gdańsk/Gdański Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy", na które przeznaczono kwotę: 80 000 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021".

Termin składania ofert mija 15.05.2021 r. Termin składania poświadczenia złożenia oferty zawierającego sumę kontrolną, podpisane zgodnie z upoważnieniem do reprezentacji oferenta mija 18.05.2021 r.

Oferty można składać tylko drogą elektroniczną przez generator ofert witkac.pl. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem. Informacje dostępne są w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Gdańskim Urzędzie Pracy przy ul. Lastadia 41.

Dodatkowe informacje

Merytorycznych konsultacji udziela: p. Anna Tuttas, tel. 58/743 14 37, e-mail: anna.tuttas@gup.gdansk.pl
W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela: p. Agnieszka Lemme-Babińska, tel. 58/743 13 21, e-mail:

Kategoria: Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy 2021 [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2021-04-22 Oferta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Oferta 43.92KB -
pdf 2021-04-22 Zarządzenie nr 513.21 Prezydenta Miasta Gdańska z 21.04.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 706
Zarządzenie nr 513.21 Prezydenta Miasta Gdańska z 21.04.2021 22.23MB zobacz

Wykaz ofert

Wykaz ofert złożonych do dnia 15.05.2021 r. do Gdańskiego Urzędu Pracy w ramach otwartego konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 513/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”, w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych: „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy” (wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych).

Lp. Tytuł zadania Nazwa organizacji Ocena formalna Uwagi
1. Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Pozytywna Brak
2. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością Fundacja Edukacji Nowoczesnej Pozytywna Brak
3. Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestiwal.eu
Fundacja Instytut Białowieski Negatywna Brak

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu na powierzenie zadania publicznego z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodnie z zarządzeniem 941/21z dnia 28.06.2021 r.: Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy":

Nazwa oferenta Tytuł projektu zgodny z ofertą Przyznana kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy” 80 000,00 PLN

 

Miasto Gdańsk/Gdański Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy", na które przeznaczono kwotę: 60 000 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.

Termin składania ofert mija 05.07.2020 r. Termin składania poświadczenia złożenia oferty zawierającego sumę kontrolną, podpisane zgodnie z upoważnieniem do reprezentacji oferenta mija 08.07.2020 r.

Oferty można składać tylko drogą elektroniczną przez generator ofert witkac.pl. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem. Informacje dostępne są w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Gdańskim Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9 do dnia 28.06.2020 r. lub przy ul. Lastadia 41 od dnia 29.06.2020 r.

Merytorycznych konsultacji udziela:

p. Anna Tuttas,
tel. +48 58 732 52 50,
e-mail: 

W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela:

p. Agnieszka Lemme-Babińska,
tel. +48 58 732 52 59,
e-mail: 

Załączniki

Kategoria: Konkurs nr 1 [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2020-09-18 Wykaz ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Wykaz ofert 12.96KB -
pdf 2020-09-18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska - plik niedostępny cyfrowo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 766
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska - plik niedostępny cyfrowo 4.77MB zobacz
docx 2020-09-18 Oferta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
Oferta 43.77KB -

Wyniki konkursu na powierzenie zadania publicznego z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy":

 • Nazwa oferenta - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
 • Tytuł projektu zgodny z ofertą - „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy osób niepełnosprawnych”
 • Przyznana kwota dotacji - 60 000,00 PLN

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu na powierzenie zadania publicznego z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy":

 • Nazwa oferenta - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
 • Tytuł projektu zgodny z ofertą - „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy osób niepełnosprawnych”
 • Przyznana kwota dotacji - 60 000,00 PLN

Miasto Gdańsk/Gdański Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy", na które przeznaczono kwotę: 60 000 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

Termin składania ofert mija 15.05.2019 r. Termin składania poświadczenia złożenia oferty zawierającego sumę kontrolną, podpisane zgodnie z upoważnieniem do reprezentacji oferenta mija 20.05.2019 r.

Oferty można składać tylko drogą elektroniczną przez generator ofert witkac.pl. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem. Informacje dostępne są w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Gdańskim Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9, piętro -I , pokój nr 029 (kancelaria).

Merytorycznych konsultacji udziela: p. Anna Tuttas, tel. 58 732 52 50, e-mail: anna.tuttas@gup.gdansk.pl
W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela: p. Agnieszka Lemme-Babińska, tel. 58 732 52 59, e-mail:

Załączniki

Kategoria: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy" [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2020-09-21 Wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
Wzór oferty 48.19KB -
pdf 2020-09-21 Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 609 - plik niedostępny cyfrowo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 677
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 609 - plik niedostępny cyfrowo 18.72MB zobacz
docx 2020-09-21 Wykaz ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
Wykaz ofert 11.8KB -
pdf 2020-09-21 Zarządzenie nr 950/19 Prezydenta Miasta Gdańska ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - plik niedostępny cyfrowo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 432
Zarządzenie nr 950/19 Prezydenta Miasta Gdańska ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - plik niedostępny cyfrowo 1.83MB zobacz
docx 2020-09-21 Wyniki konkursu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
Wyniki konkursu 11.46KB -

Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wyniki naboru

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty nabór partnera do Gdańskiego Urzędu Pracy wpłynęła 1 (jedna) oferta: Stowarzyszenie Akcja Społeczna, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000018623, data złożenia: 29.01.2018 r.

Złożoną ofertę pozytywnie zweryfikowano pod kątem spełniania kryteriów formalnych oraz wymagań określonych w cz.II pkt 1 Regulaminu naboru.

W ramach oceny merytorycznej złożona oferta uzyskała 26 / 50 pkt. Pod uwagę brane były:

 1. zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa,
 2. deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu projektu i celów partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),
 3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

  W rezultacie przeprowadzonej oceny rekomenduje się utworzenie partnerstwa (tj. wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17, ogłoszony przez Instytucję Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 - Zarząd Województwa Pomorskiego, a w przypadku wyboru przygotowanego projektu do dofinansowania również zawarcie umowy o partnerstwie oraz wspólną realizację przygotowanego projektu) z biorącym udział w naborze oferentem: Stowarzyszenie Akcja Społeczna, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000018623.

Otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.

Gmina Miasta Gdańsk / Gdański Urząd Pracy zaprasza organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjnej działalności na terenie Miasta Gdańska i/lub powiatu gdańskiego, do składania ofert w otwartym naborze partnera prowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1460 z późn.zm.).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór partnera - 6.1.2 RPO WP” osobiście (w kancelarii GUP, pok. 029, poziom -1, w dni robocze w godz. 8:00-14:00) lub przesyłką rejestrowaną w terminie do 29 stycznia 2018 roku (decyduje data wpływu do GUP) na adres: Gdański Urząd Pracy, ul 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk.

Dodatkowe informacje

Informacji i wyjaśnień w zakresie otwartego naboru udziela: Szymon Grych, tel. 58 732 53 34 e-mail: 

Kategoria: Otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-09-21 Regulamin naboru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
Regulamin naboru 150.42KB zobacz
docx 2020-09-21 Formularz oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Formularz oferty 26.58KB -
pdf 2020-09-21 Karta oceny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
Karta oceny 66.54KB zobacz

Miasto Gdańsk/Gdański Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy", na które przeznaczono kwotę: 60 000 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

Termin składania ofert mija 05 czerwca 2018 r.

Szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty można pobrać poniżej lub odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Gdańskim Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9, piętro -I , pokój nr 029 (kancelaria).

Merytorycznych konsultacji udziela: p. Anna Tuttas, tel. 58 732 52 50, e-mail: anna.tuttas@gup.gdansk.pl
W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela: p. Agnieszka Lemme-Babińska, tel. 58 732 52 59, e-mail: .

Kategoria: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy" - 2 [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-09-21 Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska 810.18KB zobacz
docx 2020-09-21 Wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
Wzór oferty 78.5KB -

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy”:

 • Nazwa oferenta - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
 • Tytuł projektu zgodny z ofertą - „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy osób niepełnosprawnych”
 • Przyznana kwota dotacji - 60 000,00 PLN

Miasto Gdańsk/Gdański Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy", na które przeznaczono kwotę: 60 000 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

Termin składania ofert mija 06 czerwca 2017 r.

Szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty można pobrać poniżej lub odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Gdańskim Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9, piętro -I , pokój nr 029 (kancelaria).

Merytorycznych konsultacji udziela: p. Anna Tuttas, tel. 58 732 52 50, e-mail: 

W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela: p. Agnieszka Lemme-Babińska, tel. 58/732-52-59, e-mail: 

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy”:

 • Nazwa oferenta - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
 • Tytuł projektu zgodny z ofertą - „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy osób niepełnosprawnych”
 • Przyznana kwota dotacji - 60 000,00 PLN

Miasto Gdańsk/Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku", na które przeznaczono kwotę: 60 000 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.

Termin składania ofert mija 13 czerwca 2016 r.

Szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty można pobrać poniżej lub odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9, piętro II, pokój nr 214 (kancelaria).

Merytorycznych konsultacji udziela: p. Anna Dukowska, tel. 58/732-53-45, e-mail: adukowska@pup.gda.pl
W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela: p. Szymon Grych, tel. 58/732-53-34, e-mail: szgrych@pup.gda.pl

WYNIKI KONKURSU

 • Do realizacji zadania wybrano: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
 • Kwota dotacji: 60 000,00 zł

Miasto Gdańsk/Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Wsparcie psychologiczne (badania i diagnozy psychologiczne) dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - punkt interwencji psychologicznej", na które przeznaczono kwotę: 5 600 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.

Termin składania ofert mija 2 lipca 2015 r.

Szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty można pobrać poniżej lub odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9, piętro II, pokój nr 214 (kancelaria).

Merytorycznych konsultacji udziela: p. Anna Dukowska,  tel. 58 732 52 29, e-mail: 

W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela:  p. Szymon Grych, tel. 58 732 53 34, e-mail: 

Dot. konkursu „Wsparcie psychologiczne (badania i diagnozy psychologiczne) dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy” - punkt interwencji psychologicznej

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonych z przyczyn formalnych zmian terminów zawartych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 • Pkt 4
  • Termin realizacji zadania
  • jest: 01.07.2015 r. - 31.12.2015 r.
  • powinno być: 15.07.2015r. - 14.01.2016 r.
 • Pkt 9
  • Termin rozpatrzenia ofert:
  • jest: najpóźniej do dnia 29 czerwca 2015 roku
  • powinno być: najpóźniej do dnia 14 lipca 2015 roku
 • Pkt 12
  • Harmonogram pracy komisji konkursowej
  • jest: Komisja konkursowa (...) dokona ostatecznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadań najpóźniej do dnia 29 czerwca 2015 r.
  • powinno być: Komisja konkursowa (...) dokona ostatecznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadań najpóźniej do dnia 14 lipca 2015 r.
 • Pkt 17
  • jest: Wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (...) do dnia 19 czerwca 2015 r.
  • powinno być: Wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (...) do dnia 6 lipca 2015 r.

Do realizacji zadania wybrano:
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Kwota dotacji:
5 600,00 zł

Miasto Gdańsk/Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku", na które przeznaczono kwotę: 25 000 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.

Termin składania ofert mija 2 lipca 2015 r.

Szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty można pobrać poniżej lub odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9, piętro II, pokój nr 214 (kancelaria).

Merytorycznych konsultacji udziela: p. Anna Dukowska, tel. 58 732 52 29, e-mail: adukowska@pup.gda.pl
W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela: p. Szymon Grych, tel. 58 732 53 34, e-mail:  

Dot. konkursu „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku”

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonych z przyczyn formalnych zmian terminów zawartych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 • Pkt 4
  • Termin realizacji zadania jest: 01.07.2015 r. - 30.11.2015 r.
  • powinno być: 15.07.2015r. - 14.12.2015 r.
 • Pkt 9
  • Termin rozpatrzenia ofert: jest: najpóźniej do dnia 29 czerwca 2015 roku
  • powinno być: najpóźniej do dnia 14 lipca 2015 roku
 • Pkt 12
  • Harmonogram pracy komisji konkursowej jest: Komisja konkursowa (...) dokona ostatecznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadań najpóźniej do dnia 29 czerwca 2015 r.
  • powinno być: Komisja konkursowa (...) dokona ostatecznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadań najpóźniej do dnia 14 lipca 2015 r.
 • Pkt 17
  • jest: Wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (...) do dnia 19 czerwca 2015 r.
  • powinno być: Wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (...) do dnia 6 lipca 2015 r.

Do realizacji zadania wybrano:
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku

Kwota dotacji:
24 150,00 zł

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI), który jest realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 674 ze zm.) oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia na podstawie art. 11, ust. 1, pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zm. - w dalszej części ogłoszenia: UDPPW) wraz z udzieleniem dotacji przeznaczonej na finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku łącznie na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza kwotę w wysokości: 5.600 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące zleconego zadania:
  1. Nazwa zadania konkursowego: Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2014 roku.
  2. Forma realizacji zadania: powierzenie
  3. Opis zadania:
   Realizacja PAI ma na celu rozwinięcie umiejętności/kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne i grupowe zajęcia warsztatowe.

Cel zadania:

 • wzrost umiejętności i kompetencji społecznych oraz kompetencji życiowych,
 • wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • poprawa umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych,
 • nabycie kompetencji miękkich w zakresie autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, planowania ścieżki rozwoju zawodowego, zarządzania czasem,
 • wzrost motywacji do pracy i zmiany sytuacji życiowej,
 • wzrost kompetencji życiowych.

Działania:  
W ramach działań z zakresu integracji społecznej przewiduje się zorganizowanie w ciągu dwóch miesięcy 80 godzin grupowych zajęć warsztatowych wraz z grupowym poradnictwem specjalistycznym, w wymiarze 40 godzin miesięcznie w jednej 10-osobowej grupie. Po zakończonych działaniach w bloku „Integracja” Oferent zobowiązany jest do sporządzenia indywidualnych opinii o każdym uczestniku. Za godzinę pracy trenera przyjmuje się 60 minut, a zajęcia odbywają się tylko w dni robocze.

Specyfika działań:
Grupa osób bezrobotnych z III profilu pomocy, która będzie objęta blokiem integracji, jest grupą specyficzną, borykającą się z wieloma problemami i deficytami nie tylko utrudniającymi powrót i utrzymanie się na rynku pracy, ale także mającymi znaczny wpływ na ich motywację do podejmowania zatrudnienia i powrót do aktywności społecznej.

W związku z powyższym wsparcie mające na celu integrację powinno obejmować następujące bloki tematyczne:

 • Komunikacja interpersonalna: umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zdolność wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych, umiejętne rozwiązywanie problemów i konfliktów, komunikacja w zespole, współpraca w grupie, asertywność w aspekcie osobistym i zawodowym.
 • Efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej: autoprezentacja, budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem.
 • Trening umiejętności społecznych: wyznaczanie i osiąganie celów społecznych: efektywne zarządzanie czasem, sposoby planowania, planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego, dobra organizacja czasu pracy - techniki zarządzania czasem.
 • Trening - motywacja do pracy  i do zmiany istniejącej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
 • Jak poruszać się po rynku pracy: tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, metody rekrutacji, aktywne metody poszukiwania pracy.
 • Inteligencja społeczna - umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów w życiu i pracy.

Szczegółowy program poszczególnych bloków tematycznych powinien być zaproponowany przez Oferenta w oparciu o poniżej wskazane deficyty, z którymi borykają się potencjalni uczestnicy:

 • brak motywacji do poszukiwania pracy,
 • brak umiejętności poszukiwania pracy,
 • brak motywacji do podjęcia zatrudnienia,
 • brak umiejętności autoprezentacji,
 • brak umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
 • niedbały wizerunek,
 • wewnętrzne przekonanie o nieatrakcyjności dla pracodawców,
 • przerzucanie odpowiedzialności za swoją sytuację zawodową na otoczenie zewnętrzne,
 • brak umiejętności zarządzania czasem.

Harmonogram:
Program będzie realizowany w okresie od 20 października 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku. W każdym miesiącu (20.X-19.XI, 20.XI-19.XII) działania integracyjne powinny być realizowane w wymiarze 40 godzin zajęć (po 10 godzin tygodniowo). Prowadzone zajęcia muszą uwzględniać harmonogram  realizowanego równocześnie bloku aktywizacja organizowanego przez PUP w Gdańsku a realizowanego przez Gminę Miasto Gdańsk, tj. prace społecznie użyteczne (PSU). Prace społecznie użyteczne realizowane są w wymiarze 40 godzin w miesiącu, po 10 godzin w każdym tygodniu. Zajęcia mają odbywać się nie rzadziej niż 2-3 razy w tygodniu (zgodnie z intensywnością realizacji PSU w ramach bloku Aktywizacja). Oferent na potrzeby prawidłowego rozliczania godzin dla każdego uczestnika stworzy indywidualną listę uczestnictwa uwzględniającą równoległy udział w PSU.

Przewidywane efekty - mierniki pozwalające ocenić efekty realizacji PAI:
Przewidywanym efektem jest integracja społeczna osób uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja.  Miernikiem pozwalającym ocenić efekty będzie - liczba osób, u których nastąpiła poprawa nastawienia do powrotu na rynek pracy - co najmniej 60%.

Grupa docelowa PAI (odbiorcy zadania):
Osoby bezrobotne, dla których został określony III profil pomocy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Gdańsk, które dodatkowo korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te borykają się z deficytami lub dysfunkcjami wpływającymi na obniżenie ich szans na rynku pracy oraz posiadają obniżoną motywację do podjęcia zatrudnienia. W programie weźmie udział 10 osób bezrobotnych zamieszkałych i odbywających prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Miasta Gdańsk.

d.    Środki przeznaczone na realizację zadania: 5.600 zł
e.    Termin realizacji zadania: X - XII 2014 roku.
f.    Miejsce realizacji zadania: Gmina Miasto Gdańsk.

§ 2

Zasady przyznawania dotacji.

 1. Niniejsze postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w UDPPW.
 2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się:
  • organizacje pozarządowe
  • podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3 UDPPW  - prowadzące/y działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dalej zwane/i Oferentami.
 3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego przez Oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
 4. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć tylko jedna ofertę.
 5. Oferent może otrzymać tylko jedną dotację.
 6. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, nie będą podlegały rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 7. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zastrzega sobie prawo do:
  1. Odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub całości.
  2. Zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację niniejszego zadania w trakcie trwania konkursu.
 8. Wynagrodzenie dla wybranego Oferenta musi być skalkulowane w oparciu o stawkę godzinową pracy trenera i ma charakter dotacyjny. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku nie ma możliwości - oprócz dotacji przekazanej wybranemu Oferentowi - poniesienia wydatków dotyczących m.in. kosztów organizacji zajęć, materiałów szkoleniowych, cateringu czy transportu uczestników programu. Oferent może w ramach przyznanej dotacji, poza wynagrodzeniem trenerów  ponosić koszty zawiązane z realizacją zajęć.

§ 3

Warunki realizacji zadania publicznego.

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane przez jednego Oferenta lub wspólnie przez kilku Oferentów, gdy oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14, ust. 2-5 UDPPW.
 2. W przypadku gdy zadanie realizowane jest wspólnie, Oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację powierzonego zadania.
 3. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 UDPPW.
 4. Bezwzględnie nie jest dopuszczalne pobieranie przez Oferentów jakichkolwiek opłat od adresatów zadania.
 5. Oferent realizując powierzone zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.). 

§ 4

Składanie ofert

 1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj.: Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9 - Kancelaria, pokój 214,  w terminie do 23 września 2014 roku, do godziny 14:00. Ww. termin jest terminem zakończenia składania ofert.
 2. Przy zachowaniu terminu składania ofert będzie brana pod uwagę data wpływu oferty do PUP w Gdańsku.
 3. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.
 4. Złożone oferty nie mogą być uzupełniane.  
 5. Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (zamkniętym opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Oferenta oraz następujące oznaczenie: „PAI - Otwarty Konkurs Ofert 2014”.
 6. Na kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta oraz opatrzyć ją stosowną pieczęcią.

§ 5

Zasady porozumiewania się z Oferentami.

 1. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego konkursu udziela p. Alicja Rąbczyk, tel. 58 732 53 35, email:  , Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, ul. 3 Maja 9  - w godzinach od 7:30 do 15:30.

§ 6

Wymagana dokumentacja

 1. Przy składaniu oferty Oferent jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:
  1. Prawidłowo wypełnionego formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta - zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru / ewidencji. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku pod adresem bip.gup.gdansk.pl.  
  2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania Oferentów w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  3. Kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Powyższy odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
 2. Poza dokumentami wymienionymi w pkt. 1 Oferent może dołączyć inne rekomendacje i opinie.
 3. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego Oferenta, każdy z Oferentów zobowiązany jest do załączenia do oferty wszystkich dokumentów wymienionych  w pkt. 1, lit. a -c.
 4. Realizacja zadań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych będzie się odbywać na podstawie umowy, która określi w szczególności:
  1. Liczbę osób bezrobotnych objętych programem.
  2. Zakres działań i okres ich realizacji.
  3. Przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne efekty.
  4. Kwotę i tryb przekazania środków. Funduszu Pracy, przysługujących z tytułu realizacji działań w zakresie integracji społecznej.
  5. Zasady i zakres dokumentowania działań w zakresie integracji społecznej podjętych wobec osób bezrobotnych.
  6. Sposób kontroli i zakres monitorowania prawidłowego wykonania zadania. 

§ 6

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Złożone oferty będą podlegać ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oferty, której wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, w skład której wejdą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPW (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie).
 3. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu o Indywidualną Kartę Oceny Oferty, której wzór, wraz ze wskazaniem maksymalnych progów punktowych, stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Po analizie złożonych ofert rekomendacje co do wyboru ofert przedkładane są Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku w formie protokołu komisji konkursowej, zawierającego wypełnione Indywidualne Karty oceny Oferty.
 5. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty i tym samym ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Dyrektor PUP w Gdańsku.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.
 7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej, poprzez ich opublikowanie na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej PUP w Gdańsku, stronie internetowej PUP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP w Gdańsku.

§ 7

Informacja o zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 UDPPW)
 
W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert (2014) i w roku poprzednim (2013) Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku nie realizował żadnych zadań publicznych tego samego rodzaju.

§ 8

Informacje dodatkowe

 1. Oferent jest obowiązany wskazać w ofercie termin związania złożoną ofertą. Termin ten nie może być krótszy niż 60 dni od terminu zakończenia składania ofert.  
 2. Wskazanie krótszego terminu związania złożoną ofertą będzie oznaczać niespełnienie przez ofertę wymogów formalnych i oferta taka nie będzie podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 3. Informuje się Oferentów, że oferta realizacji zadania publicznego w świetle art. 14 ust. 1, pkt 1 UDPPW ma zawierać w szczególności szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji. Opis ten musi być wyczerpujący i nie powinien znajdować rozszerzenia w dokumentach innych niż sama oferta sporządzona wg wzoru przewidzianego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki  Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
Kategoria: Załączniki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2020-09-21 Karta oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
Karta oferty 38.04KB -
docx 2020-09-21 Indywidualna Karta Oceny Oferty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
Indywidualna Karta Oceny Oferty. 36.4KB -
doc 2020-09-21 Wzór oferty realizacji zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
Wzór oferty realizacji zadania publicznego 105KB -
pdf 2020-09-21 Wyniki konkursu - plik niedostępny cyfrowo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
Wyniki konkursu - plik niedostępny cyfrowo 357.8KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-21 09:50
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-04-12 14:32
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Lemme-Babińska 2024-04-12 14:32
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-04-12 14:32
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry