BIP
Grafika BIP

PO WER 2019-2022

logotyp funduszy europejskich - program POWER

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie M.Gdańsk i gdańskim (IV)"

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia, zamieszkujące Gdańsk oraz powiat gdański.

Grupami docelowymi projektu były:
osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w GUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Co najmniej 20% uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnospr. i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.
przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe oraz pracownicy tych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie wynagrodzeń lub części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz.374 z późn. zm.)

Do projektu przystąpiło 2011 osób bezrobotnych oraz 1691 osób pracujących /prowadzących działalność gospodarczą, narażonych na negatywne skutki pandemii COVID-19.

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia było udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu 4 m-cy osobom młodym została zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy aktywizujące osoby bezrobotne:
staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie.

W uzasadnionych przypadkach było możliwe skorzystanie z kilku oferowanych form wsparcia, np. szkolenia a następnie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt zakładał osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) na poziomie co najmniej 42% oraz dla pozostałych osób - 57%.

Projekt realizowany był od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Dofinansowanie na realizację projektu z EFS wyniosło 33 999 132,21 zł.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-23 10:04
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:40
Wytworzenie publikacji
Elżbieta Gorzkowska 2023-02-24 11:39
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry