BIP
Grafika BIP

PO WER 2015-2016

Logo projketu

PO WER, czyli niech moc będzie z Tobą!

Masz mniej niż 30 lat? Skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Gdański Urząd Pracyw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Staże to doskonała okazja na zdobycie doświadczenia i przekonanie do siebie przyszłego pracodawcy. Krawiec, magazynierka, psycholożka, realizator dźwięku, recepcjonista, testerka oprogramowania, instruktorka sportowa, zootechnik, kosmetolog, towaroznawca – to tylko mała próbka stanowisk, na jakich GUP finansował staże w 2014 roku.

Bon stażowy to gwarancja skierowania na staż do pracodawców, których uczestniczki i uczestnicy projektu wyszukają sobie samodzielnie. Półroczne zatrudnienie po stażu wiąże się w tym przypadku z premią dla pracodawcy.

A może chcesz pójść w ślady kilkuset młodych ludzi, którzy zostali własnymi szefami i szefowymi? Dzięki wsparciu finansowemu na samozatrudnienie GUP w samym tylko 2014 roku działalność gospodarczą otworzyli m.in. fizjoterapeutka, copywriterka, kilka prawniczek i architektek, weterynarz, projektant biżuterii, czy trener tenisa ziemnego. Przed otrzymaniem sięgającej 15 tys. zł dotacji przyszłe właścicielki i właściciele małych biznesów odbędą szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”.

Bon na zasiedlenie to propozycja warta rozważenia w przypadku perspektyw na podjęcie zatrudnienia co najmniej 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Dofinansowanie w wysokości 7 000 zł z pewnością pozwoli ograniczyć koszty związane z przenosinami na nowe miejsce.

UWAGA! Rekrutacja została zakończona. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bieżącą, czyli projektem Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie M.Gdańsk i gdańskim (II)

Projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE M.GDAŃSK I GDAŃSKIM (I)” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w GUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a więc spełniające łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikuje się, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie jest udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25. roku życia liczony jest od dnia rejestracji w GUP, a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie M.Gdańsk i gdańskim. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby poniżej 30 lat zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia). W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie GUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”, bon na zasiedlenie, bon stażowy.

Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestniczek/uczestników, którzy/re podejmą zatrudnienie w ogólne liczbie uczestniczek/uczestników, którzy/re zakończą udział w projekcie) na poziomie co najmniej: 17% w przypadku osób z niepełnosprawnością, 35% w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, 36% w przypadku osób o niskich kwalifikacjach, 43% w przypadku pozostałych osób.

Wartość projektu: 6 055 002,50 zł, w tym wkład EFS 5 147 466,62 zł

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-22 13:41
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-23 09:32
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-23 09:32
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-23 09:32
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry