BIP
Grafika BIP

Składanie petycji

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( e-puap lub e-mail).

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
  • wskazanie adresata petycji;
  • określenie przedmiotu petycji

W celu złożenia petycji można wypełnić załączony formularz:

Anonimy nie są rozpatrywane.

  • Petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
  • Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Petycje prosimy  wysyłać na adres:  , albo listownie na adres:

Gdański Urząd Pracy
ul. Lastadia 41
80-802 Gdańsk

Ponadto petycje można składać bezpośrednio w Kancelarii Gdańskiego Urzędu Pracy.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-16 09:05
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-10-15 14:29
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-10-15 14:29
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-10-15 14:29
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry