BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Projekty EFS+/Fundusze Europejskie dla Pomorza

Fundusze Europejskie dla Pomorza

ologowanie Funduszy Europejskich dla Pomorza

Gdański Urząd Pracy uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Aktywne Pomorze".

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 947 osób bezrobotnych (534 kobiet i 413 mężczyzn) z miasta Gdańska i powiatu gdańskiego. W ramach projektu świadczone będą wysokiej jakości usługi i instrumenty rynku pracy na rzecz osób zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

1. Poradnictwo zawodowe

W ramach poradnictwa zawodowego udzielana będzie pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także w przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy. Wsparciem zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu: 947 osoby (534k, 413m).

2. Staże

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Wsparciem planuje się objąć 509 osób bezrobotnych (287k, 222m). W okresie odbywania stażu, uczestnikom przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnego.

3. Szkolenia

Wsparciem, mającym na celu uzyskanie przez uczestnika projektu kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, zwiększających jego możliwości zatrudnienia, objętych zostanie 238 osób bezrobotnych (134k, 104m). W okresie odbywania szkolenia uczestnikom przysługuje stypendium w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnego. Szkolenia będą realizowane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w postaci szkoleń grupowych oraz indywidualnych.
Ponadto organizowane będą szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych, dla osób do 30 roku życia, u których zostanie zdiagnozowana potrzeba takiego szkolenia.

4. Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Środki na podjęcie działalności gospodarczej są przyznawane jednorazowo, z przeznaczeniem na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Środki przyznawane są w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego obowiązującego wynagrodzenia. W ramach zadania wsparciem planuje się objąć 150 osób (97k, 53m).

5. Bon na zasiedlenie

Bezrobotny do 30 roku życia może otrzymać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Środki przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania. Wsparciem planuje się objąć 50 osób bezrobotnych (28k, 22m).

Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w Gdańskim Urzędzie Pracy, w szczególności osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 1. osoby młode wieku 18-29 lat,
 2. osoby w wieku 55 lat i starsze,
 3. osoby długotrwale bezrobotne,
 4. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 5. osoby z niepełnosprawnościami,
 6. kobiety,
 7. osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, osobami z niepełnosprawnościami czy osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wsparcie osób młodych

Udział w projekcie osób w wieku 18-29 lat zostanie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych. W razie potrzeby nastąpi uzupełnienie poziomu kompetencji w tym zakresie.
Ponadto wsparcie osób młodych będzie uwzględniać zakres tematyczny co najmniej jednej z Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP):

 1. ISP 1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne;
 2. ISP 2 - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
 3. ISP 3 - Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
 4. ISP 4 - Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Rezultatem udziału w projekcie będzie podjęcie pracy lub działalności gospodarczej przez co najmniej 70 % uczestników projektu oraz uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez wszystkie osoby biorące udział w szkoleniach.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 14 893 150,40 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 12 659 177,77 zł

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-01-03 11:13
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-03-22 13:58
Wytworzenie publikacji
Elżbieta Gorzkowska 2024-03-22 13:58
Zatwierdzenie
Łukasz Iwaszkiewicz 2024-03-22 13:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry