BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Podstawy prawne/Regulamin organizacyjny GUP

Regulamin organizacyjny GUP

Regulamin

ZARZĄDZENIE NR 21/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Gdańskiemu Urzędowi Pracy

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 92 ust. 1 pkt 2), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, zm. z 2016 r. poz. 1948), art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645, zm.: z 2016 r. poz. 691, poz. 868, 1265, 1860, 1940, 1984), § 5 statutu Gdańskiego Urzędu Pracy nadanego Uchwałą Nr XXXI/862/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Gdańskiemu Urzędowi Pracy, zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Gdańskiemu Urzędowi Pracy regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 760/04 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gdańsku, zmienione zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska: Nr 18/06 z dnia 10 stycznia 2006 r., Nr 1142/09 z dnia 29 lipca 2009 r., Nr 1310/09 z dnia 7 września 2009 r., Nr 247/10 z dnia 18 lutego 2010 r., Nr 328/11 z dnia 14 marca 2011 r., Nr 1088/11 z dnia 28 lipca 2011 r. oraz Nr 1047/16 z dnia 11 lipca 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny określa ogólne zasady wewnętrznej organizacji oraz zakres działania Gdańskiego Urzędu Pracy.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Gdańskiego,
 2. Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gdańska,
 3. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Gdańskiego,
 4. GUP - należy przez to rozumieć Gdański Urząd Pracy ,
 5. Dyrektorze GUP - należy przez to rozumieć Dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy,
 6. Z-cy Dyrektora GUP - należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy,
 7. Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Gdańska,
 8. Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Gdańskiego,
 9. komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć dział, referat, lub samodzielne stanowisko pracy w GUP,
 10. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z zm.: 2017 r. poz. 1543, z 2018 r. poz.1669).

§ 3

 1. Gdański Urząd Pracy zwany w dalszej części regulaminu organizacyjnego GUP jest powiatową jednostką organizacyjną Miasta Gdańska, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
 2. Siedzibą GUP jest Miasto Gdańsk.
 3. GUP wykonuje zadania na obszarze Miasta Gdańska i Powiatu Gdańskiego.
 4. Zwierzchnictwo nad GUP sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4

GUP realizuje głównie zadania z zakresu:

Polityki rynku pracy, w tym:

 1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
 2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 3. udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;
 4. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 5. udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 6. kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych;
 7. realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;
 8. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
 9. ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;
 10. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 11. inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;
 12. opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia;
 13. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 14. współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
 15. współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 16. współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych;
 17. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 18. wydawanie decyzji o:
  1. uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  2. przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  3. obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
  4. odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a;
 19. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a;
 20. realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez:
  1. realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,
  2. realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;
 21. realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;
 22. badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 23. realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 24. organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;
 25. opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;
 26. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
 27. inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez urzędy pracy;
 28. organizacja i realizowanie programów specjalnych;
 29. realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy;
 30. przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 31. współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4;
 32. inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

Rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:

 1. opracowywanie i realizacja, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
 3. pośrednictwa i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie;
 4. przyznawanie jednorazowo środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie;
 5. realizacja zadań, o których mowa w art. 26 i art. 26d-e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
 6. zlecanie zadań zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym;
 7. współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
 8. doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;
 9. współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Innych ustaw, a w szczególności:

 1. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.),
 2. ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.),
 3. ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 887 z późn. zm.),
 4. ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.),
 5. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.),
 6. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
 7. ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047),
 8. ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),
 9. ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1828),
 10. ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.U. z 2016, poz. 169 z późn. zm.),
 11. ustawie z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 734 z późn. zm.).

Uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska.

§ 5

GUP może zlecić realizację usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 1 zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw.

§ 6

W realizacji swoich zadań GUP współpracuje z Wydziałami Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostkami organizacyjnymi Miasta Gdańska, Zarządem Powiatu Gdańskiego, organami jednostek samorządu terytorialnego, oraz innymi organami, organizacjami i instytucjami.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 7

 1. Dyrektor GUP kieruje Urzędem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektora GUP powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska w porozumieniu ze Starostą Gdańskim, zgodnie art. 9 ust. 5a ustawy.
 3. Zastępców Dyrektora GUP powołuje i odwołuje Dyrektor GUP.
 4. Prezydent Miasta Gdańska w stosunku do Dyrektora GUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 5. Dyrektor GUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do Zastępców Dyrektora GUP oraz pozostałych pracowników GUP.
 6. Dyrektor GUP realizuje zadania, o których mowa w paragrafach 4 i 5 niniejszego regulaminu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdańska i odpowiada za ich prawidłową realizację.
 7. Dyrektor GUP przedstawia Radzie Miasta Gdańska i Radzie Powiatu Gdańskiego roczną informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 8. Dyrektor GUP składa Prezydentowi Miasta Gdańska roczne sprawozdanie z działalności GUP.
 9. W indywidualnych sprawach, w zakresie określonym upoważnieniem Prezydenta Miasta Gdańska, decyzje administracyjne wydają:
  • Dyrektor GUP,
  • Zastępcy Dyrektora GUP,
  • pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora GUP.

§ 8

Dyrektor GUP ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

GOSPODARKA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

§ 9

Dyrektor GUP zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 10

 1. Podstawą gospodarki finansowej GUP, jako powiatowej jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Gdańsk na prawach powiatu, jest plan finansowy obejmujący dochodyi wydatki, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gdańska.
 2. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę środkami finansowymi odpowiada Dyrektor GUP.
 3. GUP prowadzi obsługę finansowo-księgową realizowanych przez siebie zadań, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

§ 11

Nadzór nad prowadzoną przez GUP gospodarką finansową sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

KIEROWNICTWO GUP

§ 12

 1. Całokształtem działalności GUP kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - Dyrektor GUP i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Prezydentem Miasta Gdańska.
 2. Dyrektor GUP kieruje działalnością GUP przy pomocy zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych
 3. Dyrektora GUP w czasie jego nieobecności zastępuje I Zastępca, który przejmuje wówczas wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora GUP.
 4. W przypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora i I Zastępcy, zastępstwo, o którym mowa w pkt 3 przechodzi na Zastępcę wskazanego przez Dyrektora GUP.
 5. Zakres obowiązków Zastępców Dyrektora GUP ustala w drodze zarządzenia Dyrektor GUP.

§ 13

Do kompetencji Dyrektora GUP należy w szczególności:

 1. promocja usług GUP,
 2. realizacja zadań określonych w art. 9 ustawy,
 3. planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy,
 4. planowanie i dysponowanie środkami budżetu GUP,
 5. powoływanie i odwoływanie Zastępców Dyrektora GUP, ocenianie, ustalanie wysokości ich wynagrodzenia oraz nagród i kar,
 6. zatrudnianie i ocenianie pracowników GUP,
 7. ustalanie wynagrodzeń pracowników, przyznawanie nagród oraz udzielanie kar,
 8. współpraca z organami samorządów lokalnych i powiatową radą rynku pracy,
 9. wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i decyzji administracyjnych,
 10. planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy GUP,
 11. bezpośredni nadzór nad działalnością podległych komórek organizacyjnych,
 12. tworzenie działów, referatów, samodzielnych stanowisk pracy,
 13. ustalanie struktury organizacyjnej GUP,
 14. ustalanie zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych,
 15. ustalenie zakresu obowiązków kierowników komórek organizacyjnych GUP.

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE GUP

§ 14

1. W GUP mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

 1. dział,
 2. referat,
 3. samodzielne stanowisko pracy.

2. O ilości utworzonych działów, referatów, samodzielnych stanowisk pracy oraz zakresie ich zadań decyduje Dyrektor GUP w drodze zarządzenia, w oparciu o posiadane środki finansowe. 

3. Szczegółową strukturę organizacyjną GUP określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia, o którym mowa w pkt 2.

4. W celu realizacji zadań Dyrektor GUP może powoływać pełnomocników, komisje i zespoły zadaniowe. 

§ 15

 1. W ramach GUP wyodrębnia się Centrum Aktywizacji Zawodowej, które realizuje zadania w zakresie usług oraz instrumentów rynku pracy.
 2. Dyrektor GUP wyznacza osobę kierującą pracami Centrum Aktywizacji Zawodowej.
 3. W ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej mogą być tworzone komórki organizacyjne, o których mowa w § 14 pkt 1 i 2.

§ 16

 1. Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie.
 2. Działem kieruje kierownik.

§ 17

 1. Referat jest komórką organizacyjną, realizującą jednolite zagadnienia merytoryczne.
 2. Referatem, który może być tworzony w ramach działu lub jako komórka samodzielna, kieruje kierownik referatu.

§ 18

Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy AXsię w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki nie uzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej.

§ 19

Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

 1. zakres działania komórki,
 2. zakresy czynności pracowników.
 3. schemat organizacyjny komórki.

§ 20

Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych należy:

 1. koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników danej komórki organizacyjnej;
 2. odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i zgodne z prawem załatwianie spraw;
 3. zgodna z prawem, kompetentna i sprawna obsługa interesantów;
 4. podnoszenie jakości usług świadczonych przez komórki organizacyjne;
 5. podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej;
 6. szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi GUP, zarządzeniami i ustaleniami kierownictwa, przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;
 7. dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej uczestnictwa w szkoleniach;
 8. udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w realizacji zadań;
 9. wykonywanie kontroli wewnętrznej w komórce organizacyjnej;
 10. opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, nagród i kar dla podległych pracowników oraz ich ocena;
 11. prawo żądania od innych komórek organizacyjnych GUP materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań;
 12. podpisywanie korespondencji dotyczącej działalności komórki organizacyjnej, parafowanie pism i dokumentów zastrzeżonych do podpisu Dyrektorowi GUP lub jego Zastępcom;
 13. ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników;
 14. powierzanie, w uzasadnionych przypadkach, podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych, nie objętych zakresem czynności;
 15. wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika z innych przyczyn;
 16. odpowiedzialność za racjonalne gospodarowanie materiałami biurowymi oraz korzystanie w sposób prawidłowy ze sprzętu komputerowego i biurowego;
 17. współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi GUP;
 18. dbałość o jak najlepszy wizerunek GUP;
 19. podejmowanie przedsięwzięć mających na celu zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez podległą komórkę organizacyjną.

§ 21

 1. Szczegółowy zakres obowiązków kierowników komórek organizacyjnych ustala Dyrektor GUP.
 2. Niezależnie od pkt 1 zakres obowiązków Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.

ZASADY PODPISYWANIA PISM, DOKUMENTÓW FINANSOWYCH, DECYZJI I AKTÓW NORMATYWNYCH

§ 22

 1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych GUP podpisują:
  • Dyrektor GUP lub Zastępcy Dyrektora GUP jako dysponenci,
  • Główny Księgowy GUP lub osoby upoważnione.
 2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją.

§ 23

Umowy o charakterze cywilnoprawnym oraz decyzje dotyczące wydatkowania środków Funduszu Pracy i PFRON podpisują w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska:

 1. Dyrektor GUP.
 2. Z-ca Dyrektora GUP ds. Rynku Pracy.

Umowy o charakterze cywilno-prawnym dotyczące wydatkowania środków finansowych z budżetu GUP podpisuje w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska Dyrektor GUP.

§ 24

 1. Zarządzenia i polecenia służbowe podpisuje Dyrektor GUP.
 2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania pism i dokumentów określa instrukcja kancelaryjna.

CZAS PRACY

§ 25

 1. Czas pracy pracowników GUP nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.

 2. Szczegółowe godziny pracy pracowników określa regulamin pracy Gdańskiego Urzędu Pracy.

 3. Ustala się czas przyjęć klientów:

  a) w siedzibie GUP: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00,

  b) w Centrum Pracy Seniorek i Seniorów: od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 14.30,

  c) w Centrum Rozwoju Talentów: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 18.00, w piątki w godz. 8.00-15.00.

 4. Dyrektor GUP i jego Zastępcy przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 10.00 - 13.00.

§ 26

Pracownicy GUP zobowiązani są potwierdzać swoje przybycie do pracy przez podpisanie listy obecności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor GUP.

§ 28

Zmiany w regulaminie organizacyjnym mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-21 11:28
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-03-11 12:47
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-03-11 12:47
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-03-11 12:47
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry