Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Usługi szkoleniowe

Gdańsk, dnia 20.03.2013 r.

 

RR.2523.1.2013.MW

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej z zakresu księgowości korporacyjnej, Zamawiający zawarł w dniu 11.03.2013 r. umowę:

z Sopocką Szkołą Wyższą, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

 

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W GDAŃSKU
ROLAND BUDNIK

 

  

 

Gdańsk, dnia 11.03.2013 r.

 

RR.2523.1.2013.MW

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej z zakresu księgowości korporacyjnej, Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy wybrał:

Sopocką Szkołę Wyższą
ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot

ponieważ spełnia ona warunki określone w SIWZ oraz otrzymała 100 pkt zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na realizację usługi szkoleniowej z zakresu księgowości korporacyjnej dla 40 osób.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


W związku z planowaną organizacją kursów grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (lista szkoleń poniżej) zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 25.02.2013r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 – pok. 214.
Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.

Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe w 2013r.:

1.    Program szkolenia:
•    dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje  – 20%
•    jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 20%
2.    Certyfikaty jakości usług posiadanych przez instytucję szkoleniową w zakresie organizowanego szkolenia – 10%
3.    Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia – 15%
4.    Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia oraz sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia – 15%
5.    Koszty szkolenia – 20%

Oceniane będą wyłącznie oferty zawierające wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnego z § 75 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 177 poz. 1193, z późn. zm.), o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Jednostka szkoląca, która zostanie wybrana do realizacji szkolenia zobowiązana jest dostarczyć do PUP w Gdańsku najpóźniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia właściwą ofertę szkoleniową wraz harmonogramem szkolenia w wersji papierowej i elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, iż szkolenia organizowane na zlecenie PUP w Gdańsku muszą być realizowane w przedziale godzinowym od 7ºº do 17ºº (jednozmianowo).

Okres realizacji szkoleń, planowaną liczbę osób oraz założenia programowe przedstawia poniższa lista szkoleń.

1. Lista szkoleń do realizacji w ramach zaproszenia do składania ofert z dnia 15.02.2013 r.

2. Oferta szkoleniowa 2013

3. Szczegółowe kryteria oceny ofert szkoleniowych 2013

4. Umowa EFS - Wzór

5. Umowa FP - Wzór


W związku z planowaną organizacją kursu grupowego dla osób bezrobotnych „Księgowość od podstaw” zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 03.10.2012 r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 – pok. 214.
Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.

Tryb realizacji szkolenia: zakłada się realizację szkolenia dla 1 grupy 16-osobowej.
Planowana data rozpoczęcia szkolenia: 22.10.2012 r.

Zakres szkolenia: program szkolenia powinien obejmować ok. 180 godzin zegarowych i zawierać zagadnienia z zakresu: podstaw obsługi komputera (Word, Excel Internet), podstaw rachunkowości jednostek gospodarczych, obsługę programu FK Symfonia i obsługę programu Płatnik.

Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe w 2012r.:

1.    Program szkolenia:

•    dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje  – 20%
•    jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 20%
2.    Certyfikaty jakości usług posiadanych przez instytucję szkoleniową w zakresie organizowanego szkolenia – 10%
3.    Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia – 15%
4.    Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia oraz sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia – 15%
5.    Koszty szkolenia – 20%

Oceniane będą wyłącznie oferty zawierające wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnego z § 75 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 177 poz. 1193, z późn. zm.), o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Załączniki:
1. Wzór oferty szkoleniowej
2. Wzór umowy
3. Szczegółowe kryteria oceny oferty szkoleniowej


W związku z planowaną organizacją szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy „Video CV” zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2012 r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 – pok. 214.
Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.

Tryb realizacji szkolenia: zakłada się realizację szkolenia dla 3 grup 12-osobowych.
Okres realizacji szkolenia:
I grupa: wrzesień 2012
II grupa: październik 2012
III grupa: listopad 2012

Zakres szkolenia: szkolenie skierowane jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, zainteresowanych stworzeniem własnej interaktywnej wizytówki. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do stworzenia własnych prezentacji Video CV, które zamieszczone zostaną na stronie internetowej, a tym samym udostępnione pracodawcom poszukujących pracowników o określonym profilu. Program szkolenia powinien zawierać ok. 25 godzin i obejmować zagadnienia z zakresu autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, makijażu i stylizacji, sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Efektem końcowym szkolenia powinno być sporządzenie CV oraz nagranie go w formie video (gotowe nagranie nie powinno przekroczyć 3 minut). Absolwenci szkolenia powinni otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz z nagranym na CD Video CV. Materiał video nie może przekroczyć 5 MB i powinien być utworzony w formacie MPEG-1, MPEG-2, XVIX, DIVX w rozdzielczości 640x480.


Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe w 2012r.:

1. Program szkolenia:
• dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje – 20%
• jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 20%
2. Certyfikaty jakości usług posiadanych przez instytucję szkoleniową w zakresie organizowanego szkolenia – 10%
3. Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia – 15%
4. Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia oraz sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia – 15%
5. Koszty szkolenia – 20%

Oceniane będą wyłącznie oferty zawierające wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnego z § 75 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 177 poz. 1193, z późn. zm.), o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Załączniki:
1. Wzór oferty szkoleniowej
2. Wzór umowy
3. Szczegółowe kryteria oceny oferty szkoleniowej


W związku z planowaną organizacją kursów grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (lista szkoleń poniżej) zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 06.07.2012 r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 – pok. 214.
Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.

Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe w 2012 r.:

1.    Program szkolenia:
•    dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje  – 20%
•    jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 20%
2.    Certyfikaty jakości usług posiadanych przez instytucję szkoleniową w zakresie organizowanego szkolenia – 10%
3.    Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia – 15%
4.    Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia oraz sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia – 15%
5.    Koszty szkolenia – 20%

Oceniane będą wyłącznie oferty zawierające wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnego z § 75 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 177 poz. 1193, z późn. zm.), o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Jednostka szkoląca, która zostanie wybrana do realizacji szkolenia zobowiązana jest dostarczyć do PUP w Gdańsku najpóźniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia ostateczny harmonogram szkolenia.

Okres realizacji szkoleń, planowaną liczbę osób oraz założenia programowe przedstawia poniższa lista szkoleń.

1. Lista szkoleń
2. Szczegółowe kryteria oceny ofert szkoleniowych
3. Wzór oferty szkoleniowej
4. Wzór umowy


W związku z planowaną organizacją kursów grupowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych (lista szkoleń poniżej) zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 04.06.2012r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 – pok. 214.
Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.

Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe w 2012r.:

1.    Program szkolenia:
•    dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje  – 20%
•    jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 20%
2.    Certyfikaty jakości usług posiadanych przez instytucję szkoleniową w zakresie organizowanego szkolenia – 10%
3.    Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia – 15%
4.    Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia oraz sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia – 15%
5.    Koszty szkolenia – 20%

Oceniane będą wyłącznie oferty zawierające wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnego z § 75 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 177 poz. 1193, z późn. zm.), o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Jednostka szkoląca, która zostanie wybrana do realizacji szkolenia zobowiązana jest dostarczyć do PUP w Gdańsku najpóźniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia ostateczny harmonogram szkolenia.

Okres realizacji szkoleń, planowaną liczbę osób oraz założenia programowe przedstawia poniższa lista szkoleń.

1. Lista szkoleń
2. Szczegółowe kryteria oceny ofert szkoleniowych
3. Wzór oferty szkoleniowej
4. Wzór umowy szkoleniowe


W związku z realizacją projektu „Szklane domy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego planowana jest organizacja szkolenia grupowego „Audytor Sporządzający Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku” dla osób bezrobotnych, zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 04.04.2012 r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 – pok. 214.

Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.

Tryb realizacji szkoleń: Zakłada się realizację szkolenia dla 10 osób w jednej grupie.
Okres realizacji szkoleń: kwiecień 2012r. (należy uwzględnić tryb weekendowy, tj. piątek- niedziela)
Liczba godzin zegarowych: minimum 50 godzin (zajęcia o intensywności  25 godzin/tydzień)
Miejsce: Gdańsk

Założenia programowe:
Program szkolenia będzie wypełniał następujące cele:
1)    Przygotowanie do egzaminu ws. uprawnień  do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21.01.2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową).
2)    Rozszerzenie minimum programowego, określonego w pkt. 1 o wiedzę nt. budownictwa pasywnego

Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe:

1.    Certyfikaty jakości usług posiadanych przez instytucję szkoleniową w zakresie organizowanego szkolenia
2.    Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia
3.    Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia oraz sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia
4.    Koszty szkolenia z uwzględnieniem opłaty egzaminacyjnej za egzamin uprawniający do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, przeprowadzany w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w/w założenia oraz zawierające wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnego z § 75 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 177 poz. 1193 z późn. zm).

1. Oferta szkoleniowa 2012


W związku z planowaną organizacją kursów grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (plan szkoleń poniżej) zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 10.02.2012r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 – pok. 214.
Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.

Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe w 2012r.:

1.    Program szkolenia:
•    dostosowanie zakresu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje  – 20%
•    jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 20%
2.    Certyfikaty jakości usług posiadanych przez instytucję szkoleniową w zakresie organizowanego szkolenia – 10%
3.    Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia – 15%
4.    Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia oraz sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia – 15%
5.    Koszty szkolenia – 20%

Oceniane będą wyłącznie oferty zawierające wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnego z § 75 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 177 poz. 1193).

Jednostka szkoląca, która zostanie wybrana do realizacji szkolenia zobowiązana jest dostarczyć do PUP w Gdańsku najpóźniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia ostateczny harmonogram szkolenia.

Okres realizacji szkoleń, planowaną liczbę osób oraz założenia programowe przedstawia poniższy plan szkoleń.

1. Plan szkoleń
2. Oferta szkoleniowa


W związku z realizacją projektu „Szklane domy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego planowana jest organizacja szkolenia grupowego „Budownictwo pasywne” dla osób bezrobotnych, zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 03.02.2012 r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 – pok. 214.
Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.

Tryb realizacji szkoleń: Zakłada się realizację szkolenia dla 24 osób, w 3 grupach po 7-9 osób.
Okres realizacji szkoleń: dla I grupy – luty 2012, dla II grupy – luty-marzec 2012, dla III grupy marzec-kwiecień 2012
Liczba godzin zegarowych – 100 godzin dla każdej z grup

Założenia programowe:
W skład programu szkolenia wejdą następujące bloki tematyczne:
•    Podstawy konstrukcyjne budynków – 6 h zegarowych zajęć teoretycznych +praktyka*
•    Odpowiednia instalacja przegród (okna, drzwi) – 7 h zegarowych zajęć teoretycznych +praktyka*
•    Systemy ogrzewania budynków – 12 h zegarowych zajęć teoretycznych +praktyka*
•    Systemy wentylacyjne / klimatyzacyjne – 7 h zegarowych zajęć teoretycznych +praktyka*
•    Audyt / paszport energeyczny budynku – 6 h zegarowych zajęć teoretycznych +praktyka*
•    Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – 6 h zegarowych zajęć teoretycznych
* Łączny wymiar części praktycznej – 56 h zegarowych

Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe:

1.    Certyfikaty jakości usług posiadanych przez instytucję szkoleniową w zakresie organizowanego szkolenia
2.    Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia
3.    Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia oraz sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia
4.    Koszty szkolenia
Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w/w założenia oraz zawierające wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnego z § 75 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 177 poz. 1193).

Oferta szkoleniowa


W związku z planowaną organizacją kursu „EURO ABC” dla osób bezrobotnych, zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 28.10.2011r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 – pok. 214.

Tryb realizacji szkolenia: zakłada się realizację szkolenia dla 42 osób w 2 grupach po 21 osób.
Okres realizacji szkolenia:
14.11.2011 r. – 18.11.2011 r. (grupa I)

21.11.2011 r. – 25.11.2011 r. (grupa II)
Liczba godzin zegarowych – 40 godzin.

Założenia programowe:
Zakres szkolenia powinien obejmować następujące bloki tematyczne:
•    minimum sanitarne HACCP – 8 godzin
•    pierwsza pomoc przedmedyczna – 8 godzin
•    profesjonalna obsługa klienta: – 12 godzin
        - charakterystyka klienta
        - etapy obsługi klienta  
        - komunikacja w obsłudze klienta
        - trudne sytuacje w obsłudze klienta    
•    atrakcje turystyczne Trójmiasta – 12 godzin.

Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.
Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.

1. Oferta szkoleniowa
2. Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe w 2011 r.


W związku z planowaną organizacją kursu „Krawcowa” dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 07.10.2011r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 – pok. 214.

Tryb realizacji szkolenia : zakłada się realizację szkolenia dla 4 osób.

Okres realizacji szkolenia: X 2011 r. – I 2012 r.

Liczba godzin zegarowych – około 530 godzin.

Założenia programowe:

Zakres szkolenia powinien obejmować praktyczne przyuczenie do zawodu tj.: 

 • ·         obsługa maszyn 
 • ·         technika krojenia 
 • ·         podstawy technologii  
 • ·         szycie odzieży.

Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.

1. Oferta szkoleniowa
2. Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe w 2011 r.


W związku z planowaną organizacją kursu „Pracownik ogólnobudowlany” dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 11.08.2011r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 – pok. 214.
Tryb realizacji szkolenia : zakłada się realizację szkolenia dla 10 osób.

Okres realizacji szkolenia: VIII/IX 2011 r.
Liczba godzin zegarowych – około 200 godzin.
Założenia programowe:
Zakres szkolenia powinien obejmować następujące bloki tematyczne:
•    montaż ścian kartonowo – gipsowych i sufitów podwieszanych
•    malowanie
•    tapetowanie
•    układanie glazury
•    układanie paneli
•    wykończenie wnętrz.
Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.
Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.

1. Oferta szkoleniowa
2. Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe w 2011 r.


 W związku z planowaną organizacją kursów grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa”, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, należy złożyć w terminie do dnia 13.07.2011r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. 3 Maja 9 – pok. 214.
Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.
Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.

Okres realizacji szkoleń, planowaną liczbę osób oraz założenia programowe przedstawia poniższa lista szkoleń.

1. Lista szkoleń do realizacji w ramach zaproszenia do składania ofert z dn. 11.07.2011 r.
2. Oferta szkoleniowa
3. Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe w 2011 r.


W związku z planowaną organizacją kursów grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (plan szkoleń poniżej) zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 11.05.2011r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 – pok. 214.

Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.
Okres realizacji szkoleń, planowaną liczbę osób oraz założenia programowe przedstawia poniższy plan szkoleń.

1. Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe w 2011 r.
2. Oferta szkoleniowa
3. Korekta planu szkoleń


 W związku z realizacją projektu „Przełam bariery” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego planowana jest organizacja szkolenia grupowego „Pracownik administracyjno-biurowy” dla osób bezrobotnych, zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 22.04.2011r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 – pok. 214.

Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.

Tryb realizacji szkoleń: Zakłada się realizację szkolenia dla 30 osób,  w 3 grupach po 10 osób.

Okres realizacji szkoleń: dla I grupy – maj-czerwiec 2011, dla II grupy – czerwiec-sierpień 2011, dla III grupy sierpień-wrzesień 2011

Liczba godzin zegarowych – 150 godzin dla każdej z grup

Uczestnicy – Projekt przewiduje udział w szkoleniu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych ruchowo

Założenia programowe:

 

W skład programu szkolenia wejdą następujące bloki tematyczne:

 

 • zajęcia komputerowe (obsługa MS Word, MS Excel, MS Power Point) – 60h zegarowych
 • obsługa klienta – 40h zegarowych
 • rodzaje dokumentacji – 20h zegarowych
 • archiwizacja – 15h zegarowych
 • prawo cywilne – 5 h zegarowych
 • prawo handlowe – 5h zegarowych
 • kodeks postępowania administracyjnego – 5h zegarowych

Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe w 2011r.:

Certyfikaty jakości usług posiadanych przez instytucję szkoleniową w zakresie organizowanego szkolenia

 • Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia
 • Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia oraz sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia
 • Koszty szkolenia

Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające w/w założenia oraz zawierające wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnego z § 75 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 177 poz. 1193).

 

1. Oferta szkoleniowa

 

 


 

 

W związku z planowaną organizacją kursów grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (plan szkoleń poniżej) zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej do składania ofert szkoleniowych. Oferty sporządzone wg wzoru „Oferta szkoleniowa” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia należy złożyć w terminie do dnia 25.02.2011r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 – pok. 214.

 

Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem „Oferta szkoleniowa” nie będą rozpatrywane.

 

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron, ponieważ będzie stanowiło jedynie podstawę do rozeznania rynku usług szkoleniowych.

 

Okres realizacji szkoleń, planowaną liczbę osób oraz założenia programowe przedstawia poniższy plan szkoleń.

 

1. Kryteria brane pod uwagę przy wstępnym badaniu ofert składanych przez instytucje szkoleniowe w 2011 r.
2. Oferta szkoleniowa
3. Plan szkoleń

Redakcja strony: Usługi szkolenioweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2320

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl