Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Pozostałe usługi

Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy do roku 2016 (Pozostałe usługi)

Przedmiot zamówienia

Numer postępowania

Wynik postępowania

Załączniki

Uwagi

 

Rok 2016

Świadczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

SO.253.1.

2016.WD

Informacja o zawarciu umowy

1. Pytania i odpowiedzi, zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu

2. Zmiana w ogłoszeniu o zamówieniu

3. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługi pocztowe

4. Procedura Zamawiającego na udzielanie zamówień na usługi społeczne

Zmiana w ogłoszeniu o zamówieniu

2015 r.

  Świadczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym obejmujących przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie, doręczanie oraz zwrot niedoręczonych przesyłek

SO.255.1.

2015.WD

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, Zamawiający w dniu 29.10.2015 r. zawarł umowę w sprawie ww. zmówienia publicznego z:

Pocztą Polską S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Roland Budnik

SIWZ

Ogłoszenie

Wyjasnienia i modyfikacja siwz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wykaz wykonawców

 Brak

2014 r.

  Świadczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym obejmujących przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie, doręczanie oraz zwrot niedoręczonych przesyłek

SO.255.1.

2014.WD

Uprzejmie informuję, że w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
o wartości  zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym obejmujących przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie, doręczanie oraz zwrot niedoręczonych przesyłek pocztowych, Zamawiający  w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych wybrał ofertę firmy:
 
InPost Sp. z o. o.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków
ponieważ spełnia ona warunki określone w SIWZ i jest ofertą  najtańszą.
DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GDAŃSKU
Roland Budnik
Gdańsk, 14.08.2014 r.
 
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Uprzejmie informuję, że w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości  zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, Zamawiający,  w oparciu o art. 91 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy ponownie wybrał ofertę firmy:
InPost Sp. z o. o.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków,  
ponieważ spełnia ona warunki określone w SIWZ i jest ofertą  najtańszą.
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
Roland Budnik

Gdańsk, dnia 11.09.2014 r.
 
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, Zamawiający w dniu 10.09.2014 r. zawarł umowę w sprawie ww. zmówienia publicznego z:
InPost Sp. z o. o.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków.  
 
DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
 Roland Budnik  

SIWZ

Pełna treść ogłoszenia

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Wykaz Wykonawców

Wykaz wykonawcow 14.08.2014

Informacja o zawarciu umowy

 

 

 Brak
2. Przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

SO.255.2.

2014.WD

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY  
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzanie badań lekarskich
i psychologicznych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, Zamawiający w dniu 12.11.2014 r. zawarł umowę z Gdańskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o., 80-542 Gdańsk, ul. Oliwska 62.
DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Roland Budnik

SIWZ

Pełna treść ogłoszenia

Wykaz wykonawców

Brak
3. Badania labolatoryjne kału na nosicielstwo bakterii salmonella, shigella

SO.255.3.

2014.WD

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na przeprowadzanie badań lekarskich na nosicielstwo bakterii salmonella i shigella u osób bezrobotnych, Zamawiający w dniu 18.12.2014 r. zawarł umowę w sprawie ww. zamówienia publicznego z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdańsku, ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk.

Dyrektor PUP w Gdańsku
wz. Ewa Olszewska
Z-ca Dyrektora Urzędu
  Brak

2013 r.

 1. Przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych dla osób bezrobotnych 

SO.2523.1.

2013.WD

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzanie badań lekarskich
i psychologicznych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Uzasadnienie faktyczne
w ww. postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
wz.
Ewa Olszewska
Z-ca DYREKTORA URZĘDU

SIWZ

Pełna treść ogłoszenia

 Brak
2. Usługi zdrowotne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

SO.2523.3.

2013.WD

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje,
że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, Zamawiający w dniu 06.12.2013r. zawarł umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 80-871 Gdańsk, ul. Okrąg 1B.
 
DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Roland  Budnik

SIWZ

Pełna treść ogloszenia

Informacja o wyborze najkorzy
stniejszej oferty

Brak
3. Przeprowadzanie badań lekarskich na nosicielstwo bakterii u osób bezrobotnych

SO.2523.4.

2013.WD

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na przeprowadzanie badań lekarskich na nosicielstwo bakterii u osób bezrobotnych, Zamawiający w dniu 18.12.2013r. zawarł umowę w sprawie ww. zamówienia publicznego z:
 Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdańsku
 ul. Wałowa 27
80-858 Gdańsk
 
DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Roland Budnik
  Brak
4. Zamówienie publiczne na realizację usługi szkoleniowej dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsk

SO.2523.2.

2013.WD

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, Zamawiający
 - w dniu 19.12.2013r. zawarł umowę  w I części postępowania z firmą:
Akademia Leona Koźmińskiego 
ul. Jagiellońska 57
03-301 Warszawa
 
- w dniu 23.12.2013r. zawarł umowę w II części postępowania z firmą:
Fundacja Rozwoju 
Kapitału Ludzkiego 
ul. Pejzażowa 2 m 1317 
02-703 Warszawa 


DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Roland Budnik

SIWZ

Pełna treść ogłoszenia

Zapytania do SIWZ

Zmiany do SIWZ

Wykaz wykonawców

 

W dniu 30 października 2013 r. nastąpiła zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Plik ze szczegółowymi zmianami w załaczeniu.

 

Redakcja strony: Pozostałe usługiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 387

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl