Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwała w sprawie nadania statutu

Uchwała Nr XXXI/862/16
Rady Miasta Gdańska
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie nadania statutu Gdańskiemu Urzędowi Pracy

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579) oraz art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm.: z 2013 r.: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r.: poz. 379, poz. 911, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r.: poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

uchwala się, co następuje:

§ 1
Nadaje się statut Gdańskiemu Urzędowi Pracy, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.


§ 3
Traci moc uchwała Nr XVII/413/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gdańsku.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego, Gdańsk, dnia 16 grudnia 2016r. Poz.4558

Redakcja strony: Uchwała w sprawie nadania statutuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 899

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl