Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Struktura Urzędu

Gdański Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańsk – na prawach Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Gdański Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Organem nadzorującym działania Gdańskiego Urzędu Pracy jest Prezydent Miasta Gdańska.

Organizacja Gdańskiego Urzędu Pracy zapewnia sprawną realizację zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, wyszczególnione w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Należą do nich w szczególności:

 • Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a tak/;że pracodawcom w pozyskaniu pracowników;
 • Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości przyznawanie i wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 • Inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poprzez refundowanie pracodawcy kosztów ich wyposażenia lub doposażenia oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek np. przyznawanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej;
 • Inicjowanie, organizowanie, wdrażanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 • Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących rynku pracy w powiecie.
 • Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi UE zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności świadczenie usług EURES;.
 • Współdziałanie z powiatową radą rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
 • Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy;

Regulamin organizacyjny Gdańskiego Urzędu Pracy określa ramowo zakres zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

Schemat organizacyjny GUP 2019

Redakcja strony: Struktura UrzęduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2527

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl