Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Skargi, wnioski, petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Tryb:

 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.
 • Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w urzędzie – zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora GUP nr 36/17 z 12.09.2017 r.  w sprawie ustalenia zasad przyjmowania i rozpatrywania skargi i wniosków w Gdańskiego Urzędu Pracy – należy do Samodzielnego stanowiska ds. kontroli.
 • Dyrektor GUP i jego Zastępcy przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 10:00 - 13:00
 • Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.
 • Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowuje Samodzielne stanowisko ds. kontroli

Redakcja strony: Skargi, wnioski, petycjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1438

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl