Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dane podstawowe

Gdański Urząd Pracy

Wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska. Gdański Urząd Pracy nie posiada osobowości prawnej. Realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy wyszczególnione w art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Należą do nich w szczególności:

 • Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników;
 • Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości przyznawanie i wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 • Inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy poprzez refundowanie pracodawcy kosztów ich wyposażenia lub doposażenia oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek np. przyznawanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej;
 • Inicjowanie, organizowanie, wdrażanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 • Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących rynku pracy w powiecie.
 • Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi UE zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności świadczenie usług EURES;.
 • Współdziałanie z powiatową radą rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
 • Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ustawy;

Urząd obsługuje mieszkańców Gdańska, Pruszcza Gdańskiego oraz gmin: Pruszcz Gdański, Kolbudy, Pszczółki, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Przywidz, Trąbki Wielkie, Kolbudy.

Redakcja strony: Dane podstawoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7557

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl