Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Składanie petycji

Składanie petycji

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( e-puap lub e-mail).

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
 • wskazanie adresata petycji;
 • określenie przedmiotu petycji

W celu złożenia petycji można wypełnić załączony formularz:

Wzór petycji

Anonimy nie są rozpatrywane.

 • Petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
 • Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Petycje prosimy  wysyłać na adres: , albo listownie na adres:

Gdański Urząd Pracy
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk

Ponadto petycje można składać bezpośrednio w Kancelarii Gdańskiego Urzędu Pracy.

Redakcja strony: Składanie petycjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 567

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl