Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

PO KL - Archiwum


Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na Skrzydlach Kariery

Celem projektu jest pomoc w powrocie na rynek pracy osobom  zwolnionym z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wieku 40-64 lat.

Stan rekrutacji:

Nabór do Modułu I „Przedsiębiorczość” - nabór zakończony

II tura - nabór do Modułu II „Nowe Kwalifikacje” - nabór zakończony

Przyznawanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych

Uczestnicy projektu, którzy otrzymali rekomendację do dofinansowania, powinni dokonać rejestracji działalności gospodarczą z dniem rozpoczęcia od 01.07.2014 r.

Grupa docelowa
Projekt skierowany do 30 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób w wieku 40-64 lat, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ostatnich 6 miesiącach i mieszkające na terenie Miasta Gdańska lub powiatu gdańskiego.

Grupą priorytetową są osoby powyżej 50 roku życia.

Proponowane wsparcie:
Moduł I „Przedsiębiorczość”:
- Indywidualny Plan Działania,
- warsztaty psychologiczne,
- szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”,
- konsultacje przy pisaniu biznesplanu,
- dotacje na rozpoczęcie działalności (do 40 000 zł),
- wsparcie biznesowe,
- wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności (1 000 zł/m-c).

Moduł II „Nowe Kwalifikacje”:
- Indywidualny Plan Działania,
- warsztaty psychologiczna,
- szkolenia zawodowe,
- pośrednictwo pracy.

Okres realizacji:
1.01.2014-30.06.2015

Budżet:
692 070,00 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VIII, działania 8.1, poddziałania 8.1.2 PO KL.

 

Kierunek-Praca

Stan rekrutacji: ZAKOŃCZONY
Grupy docelowe: Zarejestrowani w gdańskim PUP bezrobotni.
Proponowane wsparcie:  Szkolenia, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, przygotowanie zawodowe.
Cel projektu: Aktywizacja zawodowa i pomoc w powrocie na rynek pracy
Okres realizacji: 01.01.2008 - 31.12.2014
Budżet: 44 576 342,10 zł.
Projekt realizowany w ramach priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6.1.3 PO KL

Z angielskim i ICT na Ty

Stan rekrutacji:
I nabór – zakończony
II nabór – zakończony
III nabór - zakończony

Grupy docelowe: Z programu skorzystać może każda zarejestrowana w PUP w Gdańsku osoba bezrobotna, pozostająca bez zatrudnienia przez okres powyżej 6 miesięcy.
Przewidziane jest objęcie wsparciem 30 osób.

Proponowane wsparcie:

Wszyscy uczestnicy zostaną skierowani na 2 szkolenia, kolejno:
1. Szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL Start (moduły: przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych i komunikacyjnych). Szkolenie będzie trwać 80 h, zostanie przeprowadzone w systemie dziennym i kończyć się będzie obowiązkowymi egzaminami do każdego z modułów.
2. Kurs języka angielskiego - 120h na poziomie A. Szkolenie będzie odbywać się w systemie wieczorowym. Po jego zakończeniu każdy z uczestników będzie zobowiązany do przystąpienia do egzaminu językowego na poziomie A2.

Okres realizacji: 01.01.2013 - 31.01.2014
Budżet: 90 000 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu IX, działania 9.6, poddziałania 9.6.2 PO KL

Podwyższenie szans na rynku pracy - szkolenia językowe dla osób dorosłych

Projekt realizowany na zasadzie PARTNERSTWA
Liderem partnerstwa jest firma szkoleniowa Vorbild Język Niemiecki - Nauka I Tłumaczenia Mgr Krzysztof Głód

Stan rekrutacji: Nabór zakończony. Kursy dla wszystkich grup rozpoczęty w kwietniu 2013 r.
Grupy docelowe: Z programu skorzystać może każda zarejestrowana w PUP w Gdańsku osoba bezrobotna w wieku od 25 do 64 lat. Pierwszeństwo do udziału w kursach będą miały osoby bez wykształcenia wyższego, osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia (min. 12 miesięcy w ostatnich 2 latach), osoby w wieku 25- 34 lata, kobiety pozostające bez pracy po urodzeniu dziecka i osoby niepełnosprawne.

Proponowane wsparcie:

Kursy JĘZYKA NIEMIECKIEGO będą organizowane na dwóch poziomach:
Grupy A0 są przewidziane dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z językiem niemieckim -240h, 15 m-cy
Grupy A1 są przewidziane dla osób z podstawową znajomością języka -120h, 7-8 lub 15 m-cy

Każdy uczestnik, który ukończy darmowy kurs języka niemieckiego będzie zobowiązany do podejścia do egzaminu certyfikacyjnego TELC A2. Egzamin TELC A2 jest stworzony w oparciu o program ramowy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a jego zaliczenie skutkuje uzyskaniem oficjalnego certyfikatu języka niemieckiego uznawanego w kraju i za granicą.

Okres realizacji: 01.01.2013 - 30.11.2014
Budżet: 260 197 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu IX, działania 9.6, poddziałania 9.6.2 PO KL

Druga Szansa Gdańska

Projekt realizowany na zasadzie PARTNERSTWA
Liderem partnerstwa jest CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Stan rekrutacji:
I tura - zakończone
II tura - zakończone

Grupy docelowe: 20 osób bezrobotnych (10 kobiet i 10 mężczyzn) do 30. roku życia z Gdańska i powiatu gdańskiego, w tym w szczególności osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także mieszkańcy dzielnic Gdańska objętych programami rewitalizacyjnymi, tj. Dolnego Miasta, Dolnego Wrzeszcza, Letnicy i Nowego Portu.

Proponowane wsparcie:
Warsztaty psychologiczne, spotkania z doradcą zawodowym, indywidualnie dobrane szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staże.
Dodatkowo wsparcie bezpośrednie w postaci: 1 posiłku dziennie, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia i opieki nad dziećmi, jak również stypendium w trakcie szkoleń oraz podczas stażu.

Okres realizacji: 01.09.2013 - 31.01.2015

Budżet: 499 905 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VII, działania 7.2, poddziałania 7.2.1 PO KL

 

PI Pomorska Fabryka Designu

Projekt łączy kreatywność z przedsiębiorczością, aby wesprzeć w ten sposób osoby w wieku 50+ będące grupą zagrożoną wysokim bezrobociem.

Rekrutacja: Zakończona

Grupa docelowa: 15 osób - mieszkańcy województwa pomorskiego, powyżej 50. roku życia posiadajace umiejętności manualne i rękodzielnicze

Formy wsparcia:

 • 200 godzinny blok szkoleniowo - doradczy
 • Dotacja na założenie własnej działalnosci gospodarczej

Okres realizacji: 01.05.2012 - 30.09.2014

Budżet: 1 720 287, 05 zł

więcej informacji na temat projektu na www.pomorskafabrykadesignu.pl.

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 PO KL

Szklane Domy

Grupy docelowe: W projekcie biorą udział mieszkańcy Miasta Gdańska oraz powiatu gdańskiego znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Zrealizowane wsparcie:

Etap I

 • 34 osoby wzięły udział w warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych - ZAKOŃCZONO

Etap II Szkolenia z zakresu budownictwa pasywnego.

 • 18 osób uczestniczyło w szkoleniu "Budownictwo pasywne" – ZAKOŃCZONO
 • 12 osób uczestniczyło w szkoleniu „Audytor sporządzający świadectwa charakterystyki energetycznej budynku” - ZAKOŃCZONO

Etap III

 • 6 uczestników projektu podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych (częściowa refundacja wynagrodzenia i składek ZUS)

Okres realizacji: 01.09.2011 - 31.08.2013
Budżet: 280 348 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 PO KL

Bez Barier

Założenia, przebieg i rezultaty:
Projekt oferował kompleksowe wsparcie w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego oraz szkoleniowego (do wyboru był 1 z 3 kursów: gospodarka magazynowa, wykończenia wnętrz, księgowość od podstaw).
Do udziału zaproszono bezrobotnych mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego należących do następujących grup: osoby niepełnosprawne lub opuszczające zakłady karne lub powyżej 50. roku życia.
Okres realizacji: 01.01.2009 - 31.08.2009
Budżet: 238 310 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VII, działania 7.2, poddziałania 7.2.1 PO KL

Dojrzały przedsiębiorca

Założenia, przebieg i rezultaty:
Celem głównym projektu było umacnianie kultury przedsiębiorczości.
62 mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego powyżej 50. roku życia, zarówno bezrobotnych, jak i nieaktywnych zawodowo (emerytów i rencistów) oraz pracujących, skorzystało ze wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 26 spośród nich otrzymało jednorazowe dotacje inwestycyjne (do 40 000 zł), wsparcie pomostowe na koszty bieżące w pierwszych miesiącach funkcjonowania oraz możliwość kontynuacji konsultacji biznesowych.
W ramach akcji informacyjnej, towarzyszącej bezpośredniemu wsparciu, m.in. wyprodukowano i wyemitowano na antenie TVP Gdańsk 12 odcinków reportaży ukazujących przebieg projektu, sylwetki jego uczestników i założonych przez nich firm.
Projekt został nagrodzony tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu „Dobre praktyki EFS 2010”, a także zajął II miejsce w kategorii „Promowanie ducha przedsiębiorczości” w ramach Europejskich Nagród Przedsiębiorczości, konkursu organizowanego przez Komisję Europejską.

Okres realizacji: 01.01.2009 - 31.12.2010
Budżet: 1 991 300 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI działania 6.2 PO KL

Kadra 2010

Założenia, przebieg i rezultaty:
W ramach projektu zwiększono liczbę zatrudnionych w PUP w Gdańsku pośredników pracy i doradców zawodowych.
Okres realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2010
Budżet: 521 112 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6.1.2 PO KL

Kadra 2011

Stan rekrutacji: Nie dotyczy
Grupy docelowe: Nie dotyczy
Wsparcie: Dostosowanie liczby zatrudnionych pośredników pracy i doradców zawodowych do obowiązujących standardów.
Cel projektu:
Minimalizowanie ograniczeń w pracy pośredników pracy i doradców zawodowych wynikających ze zbyt dużej liczby klientów przypadających na 1 pracownika.
Okres realizacji: 01.01.2011 - 31.12.2011
Budżet: 521 100 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6.1.2 PO KL

Przełam Bariery

Stan rekrutacji: Nabór zakończony
Grupy docelowe:
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, w szczególności osoby powyżej 45. roku życia lub niepełnosprawne lub długotrwale bezrobotne
Wsparcie:
Warsztaty psychologiczne, grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenie "pracownik administracyjno-biurowy", reintegracja zawodowa (forma zbliżona do stażu)
Cel projektu:
Stworzenie szans na powrót na rynek pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Okres realizacji: 01.01.2011 - 30.04.2012s
Budżet: 486 680 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VII, działania 7.2, poddziałania 7.2.1 PO KL

Solidarni ze Stocznią

Stan rekrutacji: Nabór został zakończony w I połowie 2010 r.
Grupy docelowe:
Mieszkańcy województwa pomorskiego zwolnieni lub zagrożeni zwolnieniem z branży stoczniowej lub okołostoczniowej zainteresowani samozatrudnieniem.
Wsparcie:
Poradnictwo zawodowe, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz indywidualnie dobierane pod kątem planowanej działalności gospodarczej, konsultacje przy sporządzaniu biznes planu, jednorazowa dotacja inwestycyjna (do 40 000 zł na osobę), wsparcie pomostowe na wydatki bieżące w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia firmy, doradztwo po rozpoczęciu działalności.
Cel projektu:
Łagodzenie skutków procesów modernizacyjnych w sektorze stoczniowym województwa pomorskiego poprzez rozwój przedsiębiorczości.
Okres realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2011
Budżet: 973 500 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VIII, działania 8.1, poddziałania 8.1.2 PO K

Kadra 2012

Stan rekrutacji: Nie dotyczy
Grupy docelowe: Nie dotyczy

Proponowane wsparcie:

Dostosowanie liczby zatrudnionych pośredników pracy i doradców zawodowych do obowiązujących standardów, szkolenie pośredników pracy i doradców zawodowych

Cel projektu: Zminimalizowanie do końca 2013 r. ograniczeń organizacyjnych i merytorycznych w pracy pośredników pracy i doradców zawodowych.
Okres realizacji: 01.01.2012 - 31.12.2013
Budżet: 1 166 100 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6.1.2 PO KL

 

Redakcja strony: PO KL - ArchiwumRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2062

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl