Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statut Gdańskiego Urzędu Pracy

Statut Gdańskiego Urzędu Pracy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gdański Urząd Pracy, zwany dalej GUP jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańsk – na prawach Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
2. GUP jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
3. Organem nadzorującym działania GUP jest Prezydent Miasta Gdańska.

Rozdział II
Zakres działania

§ 2

1. Siedzibą GUP jest Miasto Gdańsk.
2. Obszarem działalności GUP jest Miasto Gdańsk i Powiat Gdański.

Rozdział III
Przedmiot działalności

§ 3

1. GUP realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie:

 1. polityki rynku pracy,
 2. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

2. Do podstawowych zadań GUP w zakresie polityki rynku pracy w szczególności należy:

 1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
 2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 3. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 4. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
 5. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 7. wydawanie decyzji o:
  a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
  d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.), oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a wyżej cytowanej ustawy;
 8. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

3. Do zadań GUP w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych należy wspieranie tych osób na rynku pracy poprzez:

 1. prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych,
 2. prowadzenie poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych,
 3. umożliwianie osobom niepełnosprawnym korzystanie z usług i instrumentów rynku pracy, a w szczególności korzystanie ze szkoleń, staży, przygotowań zawodowych.

Rozdział IV
Organizacja

§ 4

1. Działalnością GUP kieruje, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, Dyrektor GUP.
2. Dyrektor reprezentuje GUP na zewnątrz.
3. Dyrektor GUP dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników GUP.
4. Dyrektora GUP, powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).

§ 5

Organizację i zasady funkcjonowania GUP określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Rozdział V
Gospodarka finansowa

§ 6

GUP prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

 

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

Redakcja strony: Statut Gdańskiego Urzędu PracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 749

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl