BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Działalność GUP/Ogłoszenia/Zintegrowane Inwestycje w Talenty IV

Zintegrowane Inwestycje w Talenty IV

Wyniki otwartego naboru ofert na wybór partnera do wspólnej realizacji planowanego projektu „Zintegrowana inwestycja w talenty (IV)"

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty nabór partnera, do Gdańskiego Urzędu Pracy wpłynęła 1 (jedna) oferta: Pracodawcy Pomorza, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000160084, data złożenia: 12.02.2021 r.

Złożoną ofertę pozytywnie zweryfikowano pod kątem spełniania kryteriów formalnych oraz wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 71/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22.01.2021 dostępnym w BIP Urzędu Miasta Gdańska.

W ramach oceny merytorycznej złożona oferta uzyskała 84,6 / 100 pkt. Pod uwagę brane były:
a) zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa,
b) deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu projektu i celów partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),
c) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

W rezultacie przeprowadzonej oceny rekomenduje się utworzenie partnerstwa (tj. wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, a w przypadku wyboru przygotowanego projektu do dofinansowania również zawarcie umowy o partnerstwie oraz wspólną realizację przygotowanego projektu) z biorącym udział w naborze oferentem: Pracodawcy Pomorza, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000160084.

Wyniki otwartego konkursu ogloszono Zarządzeniem Nr 281/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04.03.2021 dostępne są na BIP UMG.


Zintegrowana Inwestycja w Talenty (IV)

Otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pozakonkursowego „Zintegrowana Inwestycja w Talenty (IV)" w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Gmina Miasta Gdańsk / Gdański Urząd Pracy zaprasza zainteresowane organizacje pracodawców, zarejestrowane oraz działające na zasadach określonych w ustawie o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1809), posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności na terenie M. Gdańsk i/lub powiatu gdańskiego, do składania ofert w otwartym naborze partnera prowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na partnera - projekt Zintegrowana inwestycja w talenty (IV)" w formie papierowej do wrzutni na dokumenty przy wejściu do siedziby Gdańskiego Urzędu Pracy przy ul. Lastadia 41 w Gdańsku w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie do 15 lutego 2021 roku (decyduje data wpływu do GUP), zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pozakonkursowego „Zintegrowana Inwestycja w Talenty (IV)" w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Kategoria: Zintegrowane Inwestycje w Talenty IV [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-01-25 Zarzadzenie 71_21 zalącznik nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
Zarzadzenie 71_21 zalącznik nr 3 151.65KB zobacz
pdf 2021-01-25 Zarzadzenie 71_21 zalącznik nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Zarzadzenie 71_21 zalącznik nr 4 136.8KB zobacz
pdf 2021-01-25 Zarzadzenie 71_21 załącznik nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
Zarzadzenie 71_21 załącznik nr 1 250.21KB zobacz
pdf 2021-01-25 Zarzadzenie 71_21 załącznik nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Zarzadzenie 71_21 załącznik nr 2 187.49KB zobacz
pdf 2021-01-25 Zarzadzenie 71_21
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
Zarzadzenie 71_21 135.71KB zobacz
doc 2021-01-25 Zarządzenie nr 71_21 ZIT IV załącznik nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
Zarządzenie nr 71_21 ZIT IV załącznik nr 2 85.5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
Iwaszkiewicz Łukasz 2021-01-25 12:59
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2021-03-08 08:19
Wytworzenie publikacji
Elżbieta Gorzkowska 2021-03-08 08:19
Zatwierdzenie
Łukasz Iwaszkiewicz 2021-03-08 08:19
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
14
do góry