BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Działalność GUP/Ogłoszenia/Zintegrowana Inwestycja w Talenty III

Zintegrowana Inwestycja w Talenty III

Otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pozakonkursowego „Zintegrowana Inwestycja w Talenty (III)” w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Miasta Gdańsk / Gdański Urząd Pracy zaprasza zainteresowane organizacje pracodawców, zarejestrowane oraz działające na zasadach określonych w ustawie o organizacjach pracodawców (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1809), posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjnej działalności na terenie Trójmiasta, do składania ofert w otwartym naborze partnera prowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na partnera - projekt Zintegrowana inwestycja w talenty (III)” osobiście (w kancelarii GUP, w dni robocze w godz. 8:00-14:00) lub przesyłką rejestrowaną w terminie do 8 kwietnia 2020 roku (decyduje data wpływu do GUP) na adres: Gdański Urząd Pracy, ul 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk.

Informacji i wyjaśnień w zakresie otwartego naboru udziela:

Elżbieta Gorzkowska, tel. 58 732 53 35 e-mail: 
Agnieszka Stefaniak, tel. 58 732 53 36 e-mail: 
Szymon Grych, tl. 58 732 53 34 e-mail: 

Wyniki otwartego naboru ofert na wybór partnera do wspólnej realizacji planowanego projektu „Zintegrowana inwestycja w talenty (III)”

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty nabór partnera, do Gdańskiego Urzędu Pracy wpłynęła 1 (jedna) oferta: Pracodawcy Pomorza, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000160084, data złożenia: 07.04.2020 r.

Złożoną ofertę pozytywnie zweryfikowano pod kątem spełniania kryteriów formalnych oraz wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 346/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13.03.2020.

W ramach oceny merytorycznej złożona oferta uzyskała 84 / 100 pkt. Pod uwagę brane były:

  1. zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa,
  2. deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu projektu i celów partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),
  3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

W rezultacie przeprowadzonej oceny rekomenduje się utworzenie partnerstwa (tj. wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, a w przypadku wyboru przygotowanego projektu do dofinansowania również zawarcie umowy o partnerstwie oraz wspólną realizację przygotowanego projektu) z biorącym udział w naborze oferentem: Pracodawcy Pomorza, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000160084.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-21 09:33
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-21 10:59
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-21 10:59
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
21
do góry