Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zasady udostępniania informacji publicznej

Formy udostępniania informacji

Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Gdańskiego Urzędu Pracy (GUP) następuje poprzez:

  1. ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej GUP,
  2. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
  3. udostępnianie na wniosek zainteresowanego. 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. ochrona danych osobowych).

Ponadto prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. 

Terminy 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek GUP ma ponieść dodatkowe koszty, związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na CD itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Redakcja strony: Zasady udostępniania informacji publicznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 504

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl