Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest:

 1. Obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.
 2. Obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
 3. Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 4. Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało GUP.
 5. GUP nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej, będącej utworem lub bazą danych, przez podmiot ponownie wykorzystujący informację 
 6. w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące GUP.
 7. GUP ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny: nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej).
 8. GUP uprawniony jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 9. Nakładając opłatę uwzględnia się:
 • a) koszt przygotowania informacji publicznej (przygotowanie zamówienia, konsultacje, rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili),
 • b) koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki),
 • c) inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania i formatowania danych na żądanie).

Środki prawne, przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz prawo do sprzeciwu.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor GUP, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. 

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; 
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Redakcja strony: Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 428

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl