Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zintegrowana Inwestycja w Talenty II

Otwarty nabór ofert na wybór partnera do wspólnej realizacji planowanego projektu pozakonkursowego „Zintegrowana inwestycja w talenty II”

w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Miasta Gdańsk / Gdański Urząd Pracy zaprasza zainteresowane organizacje pracodawców, zarejestrowane oraz działające na zasadach określonych w ustawie o organizacjach pracodawców (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2029 z późn. zm.), posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjnej działalności na terenie Trójmiasta, do składania ofert w otwartym naborze partnera prowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, zm. 2019 poz. 730).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na partnera - projekt Zintegrowana inwestycja w talenty II” osobiście (w kancelarii GUP, pok. 029, poziom -1, w dni robocze w godz. 8:00-14:00) lub przesyłką rejestrowaną w terminie do 17.06.2019 roku (decyduje data wpływu do GUP) na adres: Gdański Urząd Pracy, ul 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk.

Informacji i wyjaśnień w zakresie otwartego naboru udzielają:

 • Szymon Grych, tel. 58 732 53 34 e-mail:
 • Alicja Rąbczyk, tel. 58 732 53 36 e-mail:
 • Elżbieta Gorzkowska, tel. 58 732 53 35 e-mail:

Wykaz złożonych ofert:

1. Pracodawcy Pomorza, z siedzibą w Gdańsku (wpływ 17.06.2019 r.) - spełnia wymogi formalne, zakwalifikowana do oceny merytorycznej.

Wyniki otwartego naboru ofert na wybór partnera do wspólnej realizacji planowanego projektu pozakonkursowego „Zintegrowana inwestycja w talenty II”

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty nabór partnera, do Gdańskiego Urzędu Pracy wpłynęła 1 (jedna) oferta: Pracodawcy Pomorza, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000160084, data złożenia: 17.06.2019 r.

Złożoną ofertę pozytywnie zweryfikowano pod kątem spełniania kryteriów formalnych oraz wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 812/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27.05.2019.

W ramach oceny merytorycznej złożona oferta uzyskała 87 / 100 pkt. Pod uwagę brane były:

 • a) zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa,
 • b) deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu projektu i celów partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne),
 • c) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

W rezultacie przeprowadzonej oceny rekomenduje się utworzenie partnerstwa (tj. wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, a w przypadku wyboru przygotowanego projektu do dofinansowania również zawarcie umowy o partnerstwie oraz wspólną realizację przygotowanego projektu) z biorącym udział w naborze oferentem: Pracodawcy Pomorza, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000160084.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zintegrowana Inwestycja w Talenty II [ 5 ]
Załącznik nr 1 Warunki naboru Załącznik nr 1 Warunki naboru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-05-27 14:59
Iwaszkiewicz Łukasz
321.82KB
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-05-27 14:59
Iwaszkiewicz Łukasz
85.5KB
Załącznik nr 3 Karta Oceny Załącznik nr 3 Karta Oceny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-05-27 14:59
Iwaszkiewicz Łukasz
356.2KB
Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-05-27 14:59
Iwaszkiewicz Łukasz
265.78KB
Zarządzenie Nr 949_19 PMG Zarządzenie Nr 949_19 PMG
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-06-24 09:40
Iwaszkiewicz Łukasz
1.76MB

Redakcja strony: Zintegrowana Inwestycja w Talenty IIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 110

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl