Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Zmiany w procedurze wydawania opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W tym celu:

  1. Dyrektor szkoły składa wniosek do Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  2. Za datę rozpoczęcia procedury wydania opinii w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy przez PWRRP przyjmuje się dzień wpływu wniosku do kancelarii WUP.
  3. PWRRP w Gdańsku może zasięgnąć opinii o zasadności kształcenia w zawodzie właściwej miejscowo Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Określona powyżej procedura wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Więcej informacji udziela:

Katarzyna Dunajska
Referent
tel.: /58/ 732-52-65
mail:

 

Redakcja strony: Opiniowanie nowych kierunków kształceniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1104

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl