Gdańsk: Dostawa i montaż dwóch sztuk szaf serwerowych stojących 19 caliu,47U, 800x800
Numer ogłoszenia: 139234 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku , ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 7325282, faks 058 7325282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż dwóch sztuk szaf serwerowych stojących 19 caliu,47U, 800x800.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szafa serwerowa stojąca 19 cali, 47U, 800x800 - 2 sztuki Wysokość wewnętrzna 47U, Szerokość 800mm, Głębokość 800mm, Minimalne wymagania: stopień ochrony IP:20, nośność min. 600 kg, materiał: blacha stalowa: rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm lub grubsza, malowana proszkowo kolor RAL 7035, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących, z zamontowanym cokołem o wysokości 100 mm, zainstalowany panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowo-rackowy z termostatem o minimalnej wydajności 300m3/h, numeracja wysokości montażowej, drzwi frontowe dwuczęściowe perforowane, dzielone w pionie, wyposażone w zamek jednopunktowy z klamką, drzwi tylne skrócone perforowane, osłony boczne - zdejmowalne; wszystkie elementy rozłączne (drzwi, osłony boczne i tylne) muszą posiadać linki uziemiające. w zestawie: listwa szczotkowa, komplet śrub montażowych, uszczelki osłaniające krawędzie, 2 pary profili montażowych 19 cali, komplet nóżek poziomujących, montaż szafy w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, gwarancja minimum 24 m-ce..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.40.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy ul. 3 Maja 9 80-802 Gdańsk, lub w siedzibie Zamawiającego, w pok. 215, II piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy ul. 3 Maja 9 80-802 Gdańsk, lub w siedzibie Zamawiającego, w pok. 214, II piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie