Gdańsk: Usługi zdrowotne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Numer ogłoszenia: 460754 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku , ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 7325282, faks 058 7325282.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi zdrowotne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych , mających na celu: 1) stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, 2) określenie szczegółowych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania zawodu (zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 674 z późn. zm.), - przeprowadzonych na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, w placówce zlokalizowanej na terenie miasta Gdańska, zgodnie z poniższym wykazem zawodów: 1 administrator nieruchomości 2 administrator sieci informatycznej 3 adwokat 4 animator kultury 5 archeolog 6 architekt 7 architekt krajobrazu 8 archiwista 9 artysta fotografik 10 asystent do spraw księgowości 11 asystent dyrektora 12 asystent nauczyciela przedszkola 13 asystent osoby niepełnosprawnej 14 asystent parlamentarny 15 asystent prawny 16 asystent zarządu 17 asystentka stomatologiczna 18 badanie lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych wraz z wpisem do książeczki zdrowia 19 badanie psychologiczne (w tym psychotechniczne) 20 badanie wysokościowe 21 barman 22 betoniarz-zbrojarz 23 bibliotekarz 24 biolog 25 biotechnolog 26 blacharz okrętowy 27 blacharz samochodowy 28 brukarz 29 bukieciarz 30 bursztyniarz 31 charakteryzator 32 chemik 33 cieśla 34 cukiernik 35 dekarz 36 diagnosta laboratoryjny 37 diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdu 38 doradca klienta 39 doradca zawodowy 40 drukarz 41 dziennikarz 42 egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia kierowania pojazdem 43 ekonomista 44 elektromechanik pojazdów samochodowych 45 elektromonter 46 elektryk 47 fizjoterapeuta 48 florysta 49 frezer 50 fryzjer 51 fryzjer zwierząt ( roomem) 52 geolog 53 glazurnik 54 hydraulik 55 inspektor ochrony radiologicznej 56 inspektor ochrony środowiska 57 instruktor hipoterapii 58 instruktor jazdy konnej 59 instruktor nauki jazdy (kat. B, C, D, E, A) 60 instruktor sportów siłowych 61 introligator poligraficzny 62 inżynier budownictwa- budownictwo ogólne (z badaniami wysokościowymi) 63 inżynier geodeta 64 inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali 65 inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne 66 inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe 67 inżynier ogrodnictwa 68 Inżynier ruchu drogowego 69 inżynierowie elektrycy 70 inżynierowie inżynierii środowiska 71 kaletnik 72 kamieniarz 73 kasjer handlowy 74 kelner 75 kierowca autobusu (kat. D) 76 kierowca ciągnika rolniczego kategorii T 77 kierowca kat. E (dla osób posiadających uprawnienia kat. B) 78 kierowca kat. E (dla osób posiadających uprawnienia kat. C) 79 kierowca operator wózków jezdniowych 80 kierowca samochodu ciężarowego (kat. C) 81 kierowca samochodu osobowego (kat. B) 82 kierowca transportu drogowego kat. C (badania niezbędne do wpisania w prawie jazdy adnotacji dotyczącej uprawnień do przewozu rzeczy lub osób) 83 kierowca transportu drogowego kat. D (badania niezbędne do wpisania w prawie jazdy adnotacji dotyczącej uprawnień do przewozu rzeczy lub osób) 84 kominiarz 85 konserwator części 86 kosmetolog 87 kosmetyczka 88 kosmetyczka z możliwością wykonywania makijażu permanentnego 89 kosmetyczka z możliwością wykonywania tatuażu permanentnego 90 kosztorysant budowlany 91 kowal 92 krawiec 93 krojczy 94 księgowy 95 kucharz 96 kurier 97 kuśnierz 98 laborant chemiczny 99 lakiernik 100 lekarz weterynarii 101 listonosz 102 logistyk 103 logopeda 104 magazynier z obsługą wózków widłowych 105 malarz konstrukcji i wyrobów metalowych 106 malarz-tapeciarz 107 manikiurzystka 108 marynarz 109 masażysta- technik masażysta 110 mechanik pojazdów samochodowych 111 monter - składacz okien 112 monter- elektronik 113 monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 114 monter instalacji gazowych 115 monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 116 monter kadłubów okrętowych 117 monter konstrukcji stalowych 118 monter maszyn i urządzeń okrętowych 119 monter płyt kartonowo-gipsowych 120 monter rurociągów okrętowych 121 monter rurociągów przemysłowych 122 monter rusztowań 123 monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 124 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych ( w tym hydraulik) 125 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 126 motorniczy tramwaju 127 murarz 128 muzealnik 129 nauczyciel przedszkola 130 obsługa podnośnika koszowego 131 ogrodnik terenów zieleni 132 operator kamery 133 operator koparki 134 operator koparko - ładowarki 135 operator ładowarki 136 operator maszyn drogowych 137 operator maszyn sprzątających 138 operator obrabiarek skrawających 139 operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) 140 operator sprzętu komputerowego 141 operator suwnic (suwnicowy) 142 operator walca drogowego 143 operator wprowadzania danych 144 operator zgrzewarek 145 operator żurawia jezdniowego 146 operator żurawia wieżowego 147 opiekun marki 148 opiekun medyczny 149 opiekun w domu pomocy społecznej 150 opiekunka dziecięca 151 opiekunka osoby starszej 152 opiekunka środowiskowa 153 opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami 154 palacz kotłów c.o., gazowych, wodnych 155 parkieciarz 156 pedagog 157 piaskarz 158 piekarz 159 pielęgniarka 160 pokojowa (w hotelu) 161 położna 162 pomoc apteczna 163 pomoc dentystyczna 164 pomoc kuchenna 165 posadzkarz 166 pośrednik w obrocie nieruchomościami 167 pozostali pracownicy obsługi biurowej 168 pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 169 pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomościami 170 pracownik biura podróży 171 pracownik do spraw osobowych 172 pracownik obsługi płacowej 173 pracownik ochrony fizycznej bez licencji 174 pracownik ochrony fizycznej I stopnia 175 pracownik ochrony fizycznej II stopnia 176 pracownik socjalny 177 praczka 178 prasowaczka ręczna 179 projektanci grafiki i multimediów 180 przedstawiciel handlowy 181 psycholog 182 ratownik medyczny 183 recepcjonista 184 referent (asystent) bankowości 185 rejestratorka medyczna 186 robotnik budowlany z badaniami wysokościowymi 187 robotnik budowlany- bez badań wysokościowych 188 robotnik drogowy 189 robotnik gospodarczy 190 robotnik magazynowy 191 robotnik portowy - doker 192 robotnik torowy 193 rzeźnik - wędliniarz 194 salowa 195 sanitariusz szpitalny 196 sekretarka 197 sekretarka medyczna 198 spawacz (MAG, MIG, TIG, ręczny gazowy, ręczny z łukiem elektrycznym) 199 spedytor 200 sprzedawca 201 stolarz 202 strażak 203 szkutnik 204 sztauer - trymer 205 ślusarz 206 tapicer 207 tatuażysta 208 technik budownictwa 209 technik dentystyczny 210 technik farmaceutyczny 211 technik geodeta 212 technik informatyk 213 technik masażysta 214 technik ochrony środowiska 215 technik sieci internetowej 216 telemarketer 217 terapeuta zajęciowy 218 tokarz w metalach 219 traser 220 trener sportowy 221 tynkarz 222 urbanista 223 wizażystka/stylistka 224 wulkanizator 225 wychowawca małego dziecka 226 złotnik - jubiler Wszystkie ww. badania muszą być bezwzględnie przeprowadzane w jednej placówce na terenie miasta Gdańska (w przypadku wykonywania części badań lekarskich i/lub psychologicznych przez Podwykonawcę, badania te muszą być wykonywane w placówce, w której badania wykonuje Wykonawca), we wszystkie robocze dni tygodnia tj. od poniedziałku do piątku. Badania lekarskie lub psychologiczne będą realizowane wg bieżących potrzeb Urzędu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.10.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy ul. 3 Maja 9 80-802 Gdańsk, pok. 215, II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy ul. 3 Maja 9 80-802 Gdańsk, pok. 214, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie